Author: admin

รวมโจทย์ PAT1 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

ค่าของ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (PAT 1 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 28) ค่าของ เท่ากับเท่าใด (PAT 1 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 39) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (PAT 1 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 14) ค่าของ เท่ากับเท่าใด (PAT 1 มีนาคม 2560 …

ข้อสอบ GAT1 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1) บทความที่ 1 – ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในประเทศไทยมีหลายชนิด ที่ใช้อย่างแพร่หลายและใช้เป็นจํานวนมากมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพรีฟอส ขณะเขียนบทความนี้กําลังมีประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและโต้เถียงอย่างกว้างขวางคือเรื่องควรจะแบนหรือไม่แบนสารเคมีดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติห้ามสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดไม่ให้มีการใช้อีกต่อไป โดยห้ามนําเข้า จําหน่าย หรือครอบครองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม …

แบบทดสอบ ฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

ในการศึกษาปรากฏการณ์ดอปเพลอร์โดยใช้ถาดคลื่น เมื่อนักเรียนจุ่มปลายดินสอที่ผิวน้ำด้วยจังหวะสม่ำเสมอพร้อมด้วยเคลื่อนปลายดินสอ ถ้าการทดลองของนักเรียนได้หน้าคลื่นดังรูป ข้อสรุปข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง (Ent’ 44/2) การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชาลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้:    ก.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก    ข.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก    ค.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก    ง.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ …

แนวข้อสอบ ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

การทำให้วัฏจักรของคัลวินดำเนินไป 1 รอบ (หรือเทียบได้เท่ากับการตรึง 1 โมเลกุล) ใช้พลังงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3 NADPH + 3 ATP 3 NADPH + 2 ATP 2 NADPH + 3 ATP 12 ATP ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในอนาคต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 …