Tag: ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1. ประพจน์ ประพจน์ คือ และประโยคเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้ เช่น แมวมี 4 ขา → เป็นประพจน์ เพราะบอกได้ว่าเป็นจริง 3 + 6 = 9 → เป็นประพจน์ เพราะบอกได้ว่าเป็นจริง 15 เป็นจำนวนเต็ม → เป็นประพจน์ เพราะบอกได้ว่าเป็นจริง เชียงรายเป็นประเทศ → เป็นประพจน์ เพราะบอกได้ว่าเป็นเท็จ …

แบบฝึกหัด ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ตัวบ่งปริมาณ

แบบฝึกหัดที่ 1: จงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ แบบฝึกหัดที่ 2: จงตรวจสอบว่าประโยคแต่ละคู่ต่อไปนี้คู่ใดสมมูลกัน กับ กับ กับ แบบฝึกหัดที่ 3: จงหานิเสธของประโยคต่อไปนี้ หลักการคิด ให้กลับตัวบ่งปริมาณ (เปลี่ยน เป็น , และ เป็น ) แล้วแจกนิเสธให้ประโยคด้านในได้เลย

แบบฝึกหัด ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 1: จงตรวจสอบดูว่าประพจน์คู่ใดเป็นนิเสธกัน และ และ และ และ และ และ แบบฝึกหัดที่ 2: พิสูจน์โดยใช้ประพจน์ที่สมมูลกันมาพิสูจน์ จงพิสูจน์ว่า นิเสธของ คือ

แบบฝึกหัด ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดที่ 1: กำหนดค่าความจริงของประพจน์บางตัวให้ จงหาค่าความจริงของประพจน์ผสม ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง และ เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ ให้ เมื่อ …