Tag: ประพจน์

แบบฝึกหัด ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดที่ 1: จงตรวจสอบดูว่าประพจน์คู่ใดเป็นนิเสธกัน และ และ และ และ และ และ แบบฝึกหัดที่ 2: พิสูจน์โดยใช้ประพจน์ที่สมมูลกันมาพิสูจน์ จงพิสูจน์ว่า นิเสธของ คือ

แบบฝึกหัด ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ประพจน์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดที่ 1: กำหนดค่าความจริงของประพจน์บางตัวให้ จงหาค่าความจริงของประพจน์ผสม ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นจริง และ เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ ให้ เป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ ให้ เมื่อ …