Tag: เซต

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน เรื่อง เซต

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 3 และน้อยกว่า 10 เซตของพยัญชนะในคำว่า “เหตุการณ์” คือข้อใด ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 {มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, สิงหาคม, ตุลาคม, ธันวาคม} ตรงกับข้อใด {x | x เป็นเดือนที่มี 28 วัน} {x | x …