Tag: เมทริกซ์

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์

กำหนดให้ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ จงหา เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ และ แล้วค่าของ เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด …