Tag: 9 วิชาสามัญ

ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2558

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที สำนวนใดบอกเจตนาแนะให้ทำ ขี่ช้างจับตั๊กแตน งมเข็มในมหาสมุทร ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ชักนํ้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง หัวหน้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เมื่อเช้าเกิดผีซํ้าดํ้าพลอยเดินสะดุดแผ่นหินหน้าสำนักงาน …