Tag: Calculus

รวมโจทย์ PAT1 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

ค่าของ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (PAT 1 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 28) ค่าของ เท่ากับเท่าใด (PAT 1 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 39) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (PAT 1 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 14) ค่าของ เท่ากับเท่าใด (PAT 1 มีนาคม 2560 …

การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

ในการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เราจะเป็นแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กำหนดให้ และ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง โดยที่ สำหรับทุกค่า เราจะหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และ ได้จากสูตร กำหนดให้ และ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง โดยที่ สำหรับทุกค่า เราจะหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และ ได้จากสูตร ถ้าเราวาดรูปกราฟไม่ได้ เราสามารถคำนวนว่าสมการใดมีค่ามากกว่าได้ดังนี้ หาจุดตัดระหว่างกราฟทั้ง 2 โดยจับสมการเท่ากัน แล้วแก้สมการหาค่า x (หรือ …