Tag: Chemistry

แบบฝึกหัดบทที่ 2: อะตอมและสมบัติของธาตุ

แบบฝึกหัดที่ 1: อะตอมและสมบัติของธาตุ คำจำกัดความที่ว่ามีขนาดเล็กที่สุด ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ธาตุ สารประกอบ โมเลกุล อะตอม ข้อมูลใดสนับสนุนแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด การค้นพบว่าอะตอมมีค่าพลังงานไอออนไนเซซันต่างกัน การค้นพบอนุภาคโปรตอน และอนุภาคของอิเล็กตรอน การศึกษาเส้นสเปกตรัมของธาตุ การยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำเปลว แบบจำลองอะตอมของทอมสันประกอบด้วยอะไรบ้าง โปรตอน อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน นิวตรอน ธาตุ ประจุลบ โปรตอน อิเล็กตรอน การแบ่งระดับพลังงานเป็นชั้นๆเป็นแบบจำลองอะตอมของใคร รัทเธอร์ฟอร์ด ทอมสัน มิลลิแกน …

แบบฝึกหัดบทที่ 1: ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

แบบฝึกหัดที่ 1: เลขนัยสำคัญ เลข 1 ถึง 9 ให้นับเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 45 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 548 มีเลขนัยสำคัญ ตัว 656.54 มีเลขนัยสำคัญ ตัว เลข 0 อยู่ระหว่างตัวเลข(1-9) ให้นับเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 3005 มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 50.005 …