Tag: Exam

ข้อสอบ GAT1 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1) บทความที่ 1 – ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในประเทศไทยมีหลายชนิด ที่ใช้อย่างแพร่หลายและใช้เป็นจํานวนมากมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพรีฟอส ขณะเขียนบทความนี้กําลังมีประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและโต้เถียงอย่างกว้างขวางคือเรื่องควรจะแบนหรือไม่แบนสารเคมีดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติห้ามสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดไม่ให้มีการใช้อีกต่อไป โดยห้ามนําเข้า จําหน่าย หรือครอบครองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม …

ข้อสอบ GAT1 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1) คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที บทความที่ 1 – พิษภัยของการบริโภคอาหารรสเค็ม ผู้ที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพตนเองคงสังเกตเห็นว่าในสื่อหลายแหล่ง ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ ได้ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารรสเค็มซึ่งมีโซเดียมสูงว่าทำให้เกิดโรคได้หลายโรค ขณะเขียนบทความนี้ สื่อของเครือข่ายลดบริโภคเค็มกำลังเสนอให้เก็บภาษีความเค็มจากอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ที่มีความเค็มสูงและกรมสรรพสามิตก็กำลังพิจารณาว่าจะเก็บภาษีความเค็มหรือไม่อย่างไร แหล่งโซเดียมสำคัญที่สุดที่เข้าสู่ร่างกายด้วยการบริโภคก็คือ เกลือ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้กินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน …

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2560

ตอนที่ 1  แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1 – 30) ข้อละ 6 คะแนน ให้ และ เป็นเซตใดๆ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ถ้า แล้ว ถ้า แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ข้อ (ก) และ ข้อ (ข) …