Tag: Mathematics

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์

กำหนดให้ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ จงหา เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ และ แล้วค่าของ เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด …

แนวข้อสอบกลางภาค คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง

มีค่าเท่ากับข้อใด ค่าของ เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า และ เป็นจำนวนจริงซึ่ง และ แล้วค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ เท่ากับข้อใด จัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์ตรงกับข้อใด ถ้า และ แล้ว ตรงกับข้อใด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง เมตร และด้านยาว เมตร จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ ค่าของ …

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

สมบัติของเลขยกกำลัง กำหนด a,b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m,n เป็นจำนวนเต็ม Exercise 1.1 1. เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย เมื่อ a,b และ c เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ 2. หาค่าของเลขยกกำลังต่อไปนี้ 3. เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย เมื่อ a,b และ c เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์

แบบฝึกหัด การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

1. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ 2. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ 3. การแยกตัวประกอบรวมทุกแบบ (โจทย์ระคน)

การแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

ทศนิยมที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำเราสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้ง่าย เช่น ทศนิยมซํ้าที่ไม่ใช่ศูนย์ เราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ จงเขียน ให้อยู่ในรูปเศษส่วน วิธีทำ ให้ ดังนั้น คูณทั้ง 2 ข้างของสมการ ด้วย นำสมการ ลบด้วยสมการ จงเขียน ให้อยู่ในรูปเศษส่วน วิธีทำ ให้ ดังนั้น คูณทั้ง 2 ข้างของสมการ ด้วย คูณทั้ง 2 ข้างของสมการ ด้วย นำสมการ …