แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์

 1. กำหนดให้ \(M =
  \begin{bmatrix}
  -1 & 7 \\
  5 & 3
  \end{bmatrix}
  \) และ \(N =
  \begin{bmatrix}
  2 & 4 \\
  -9 & 2
  \end{bmatrix}
  \)
  แล้ว \(M \ – N\) เท่ากับเท่าใด
 2. กำหนดให้ \( \begin{bmatrix}
  3 & 5 \\
  4 & 6
  \end{bmatrix}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 \\
  0 & 1
  \end{bmatrix}
  = \begin{bmatrix}
  a & 5 \\
  b & c
  \end{bmatrix}
  \)
  แล้ว \(a + b + c\) เท่ากับเท่าใด
 3. กำหนดให้ \(A =
  \begin{bmatrix}
  2 & 4 \\
  1 & 3
  \end{bmatrix}
  \)
  จงหา \(\det(A^{-1}) + \det(A)\) เท่ากับเท่าใด
 4. กำหนดให้ \(A =
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 \\
  -3 & 1 \\
  0 & 4
  \end{bmatrix}\) และ \(B =
  \begin{bmatrix}
  2 \\
  -1
  \end{bmatrix}
  \)
  แล้วค่าของ \(AB\) เท่ากับเท่าใด
 5. กำหนดให้ \(C\) เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ \(\text{3 x 3}\) และ \(\det(C) = 21\)
  แล้ว \(\det(\frac{1}{3}C)\) เท่ากับเท่าใด
 6. กำหนดให้ \(A =
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & -2 \\
  -1 & 1 & 2 \\
  0 & 3 & 1
  \end{bmatrix}
  \)
  แล้ว \(6M_{12}(A) + 4C_{23}(A)\) เท่ากับเท่าใด
 7. กำหนดให้ \(A =
  \begin{bmatrix}
  5 & 4 & 6 \\
  -2 & 0 & 7 \\
  1 & 2 & 0
  \end{bmatrix}\) และ \(B =
  \begin{bmatrix}
  C_{13}(A) & C_{23}(A) \\
  3 & 2
  \end{bmatrix}
  \)
  แล้ว \(\det(B^{-1})\) เท่ากับเท่าใด
 8. กำหนดให้ \(A =
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 1 \\
  2 & 1 & 0 \\
  1 & -1 & 1
  \end{bmatrix}\)
  แล้ว \(A^{-1}\) เท่ากับเท่าใด
 9. ข้อใดเป็นคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้
  \(3x \ – 2y = -1 \tag{1} \\[6pt]\) \(-7x + 5y = 3 \tag{2}\)
 10. ข้อใดเป็นคำตอบของระบบสมการต่อไปนี้
  \(2x + y \ – z = 5 \tag{1} \\[6pt]\) \(3x \ – 2y + 2z = -3 \tag{2}\\[6pt]\) \(x \ – 3y \ – 3z = -2 \tag{3}\)
ดูเฉลยคำตอบ
Math-Matrix-quiz-1-01

Math-Matrix-quiz-1-02

Math-Matrix-quiz-1-03

Math-Matrix-quiz-1-04

Math-Matrix-quiz-1-05

Math-Matrix-quiz-1-06

Math-Matrix-quiz-1-07

Math-Matrix-quiz-1-08

Math-Matrix-quiz-1-09

Math-Matrix-quiz-1-10

Math-Matrix-quiz-1-11

Math-Matrix-quiz-1-12

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress