Category: Undergraduate study

การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

ในการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เราจะเป็นแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กำหนดให้ และ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง โดยที่ สำหรับทุกค่า เราจะหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และ ได้จากสูตร กำหนดให้ และ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง โดยที่ สำหรับทุกค่า เราจะหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง และ ได้จากสูตร ถ้าเราวาดรูปกราฟไม่ได้ เราสามารถคำนวนว่าสมการใดมีค่ามากกว่าได้ดังนี้ หาจุดตัดระหว่างกราฟทั้ง 2 โดยจับสมการเท่ากัน แล้วแก้สมการหาค่า x (หรือ …

Thumbnails managed by ThumbPress