แบบทดสอบ ฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

 1. ในการศึกษาปรากฏการณ์ดอปเพลอร์โดยใช้ถาดคลื่น เมื่อนักเรียนจุ่มปลายดินสอที่ผิวน้ำด้วยจังหวะสม่ำเสมอพร้อมด้วยเคลื่อนปลายดินสอ ถ้าการทดลองของนักเรียนได้หน้าคลื่นดังรูป ข้อสรุปข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง (Ent’ 44/2)

  1. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น
  2. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น
  3. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น
  4. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น
 2. เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชาลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้:
     ก.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก
     ข.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก
     ค.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก
     ง.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก

  ข้อความที่เป็นไปได้คือ (Ent’ 39)

  1. ก และ ง
  2. ข และ ค
 3. รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นตามหลังรถยนต์คันหนึ่งไปบนถนนตรง ความเร็วของรถยนต์เป็นสองเท่าของมอเตอร์ไซค์ ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บีบแตรด้วยความถี่ 500 Hz (โควตา มช)
  1. คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่ต่่ากว่า 500 Hz แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงความถี่ 500 Hz
  2. คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่สูงกว่า 500 Hz แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงความถี่ 500 Hz
  3. คนขับรถยนต์และคนขี่มอเตอร์ไซค์ ได้ยินเสียงความถี่เดียวกัน
  4. คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่สูงกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยิน
 4. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งตรงเข้าหาโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเปิดหวูดเลิกงานด้วยความถี่ 500 รอบต่อวินาที ดังรูป ต่อมารถดังกล่าว วิ่งสวนทางกลับทางเดิมด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ถ้าอัตราเร็วของรถเป็น \(\frac{1}{20}\) เท่าของอัตราเร็วคลื่นเสียงในอากาศข้อใดถูกต้อง

  1. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 20 เฮิรตซ์
  2. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 10 เปอร์เซ็นต์
  3. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 50 เฮิรตซ์
  4. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 25 เปอร์เซ็นต์
 5. เรือลำหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ปล่อยเสียงความถี่ 2,000 รอบต่อวินาที ออกไปรอบตัวตลอดเวลา อยากทราบว่าคลื่นเสียงที่สะท้อนหน้าผากลับไปยังเรือจะมีความถี่เท่าไร ถ้าความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่า 340 เมตรต่อวินาที

  1. 1942 Hz
  2. 1971 Hz
  3. 2000 Hz
  4. 2030 Hz
 6. เครื่องบินโดยสารซึ่งบินเร็วกว่าเสียง บินผ่านบริเวณที่มีชาย 2 คน คนหนึ่งอยู่บนยอดเขาสูง 300 m ชายอีกคนหนึ่งยืนบนที่ราบห่างจากเขา 400 m ถ้าปรากฏว่าทั้งสองได้ยินเสียงเครื่องบิน บินผ่านไปพร้อมกัน จงหาว่าความเร็วของเครื่องบินเป็นกี่เท่าของความเร็วเสียงในขณะนั้น

  1. 5/4 เท่า
  2. 5/3 เท่า
  3. 4/3 เท่า
  4. 2 เท่า
 7. เครื่องบินลำหนึ่งบินด้วยความเร็วเหนือเสียง ขนาด 2 มัค ที่ระดับเพดานบิน 5,500 เมตร เป็นเวลากี่วินาที หลังจากที่เครื่องบินผ่านศีรษะของชายคนหนึ่ง ซึ่งยืนอยู่บนพื้นไปแล้ว จึงจะได้ยินเสียงเครื่องบินกำหนดให้ ความเร็วของเสียงในอากาศเป็น 340 เมตร/วินาที
  1. 9 วินาที
  2. 14 วินาที
  3. 32 วินาที
  4. 60 วินาที
 8. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  1. คลื่นกระแทกเกิดขึ้นเมื่อต้นกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก แต่ไม่เกินความเร็วของเสียง
  2. ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากต้นกำเนิดเสียง
  3. การเกิดบีตส์ของเสียง เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงทั้งสองคลื่นมีความถี่ต่างกันมากกว่า 10 Hz
  4. การเกิดคลื่นด้านหลังของเสาสะพานในน้ำตามชายทะเล หรือในทะเลสาบ แสดงปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของคลื่นคลื่นวิทยุ
ดูเฉลยคำตอบ
 1. ในการศึกษาปรากฏการณ์ดอปเพลอร์โดยใช้ถาดคลื่น เมื่อนักเรียนจุ่มปลายดินสอที่ผิวน้ำด้วยจังหวะสม่ำเสมอพร้อมด้วยเคลื่อนปลายดินสอ ถ้าการทดลองของนักเรียนได้หน้าคลื่นดังรูป ข้อสรุปข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง (Ent’ 44/2)

  1. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น
  2. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น
  3. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น
  4. การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น
 2. เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชาลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้:
     ก.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก
     ข.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก
     ค.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก
     ง.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก

  ข้อความที่เป็นไปได้คือ (Ent’ 39)

  1. ก และ ง
  2. ข และ ค
  แนวคิด

  • เด็กคนนี้ได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ แสดงว่า ถ้ารถไฟแล่นออกจากเด็กคนนี้ รถไฟจะต้องเปิดหวูดที่มีความถี่มากกว่า 273 เฮิรตซ์ หรือ ถ้ารถไฟแล่นเข้าหาเด็กคนนี้ รถไฟจะต้องเปิดหวูดที่มีความถี่น้อยกว่า 273 เฮิรตซ์
 3. รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นตามหลังรถยนต์คันหนึ่งไปบนถนนตรง ความเร็วของรถยนต์เป็นสองเท่าของมอเตอร์ไซค์ ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บีบแตรด้วยความถี่ 500 Hz (โควตา มช)
  1. คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่ต่่ากว่า 500 Hz แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงความถี่ 500 Hz
  2. คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่สูงกว่า 500 Hz แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงความถี่ 500 Hz
  3. คนขับรถยนต์และคนขี่มอเตอร์ไซค์ ได้ยินเสียงความถี่เดียวกัน
  4. คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่สูงกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยิน
 4. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งตรงเข้าหาโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเปิดหวูดเลิกงานด้วยความถี่ 500 รอบต่อวินาที ดังรูป ต่อมารถดังกล่าว วิ่งสวนทางกลับทางเดิมด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ถ้าอัตราเร็วของรถเป็น \(\frac{1}{20}\) เท่าของอัตราเร็วคลื่นเสียงในอากาศข้อใดถูกต้อง

  1. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 20 เฮิรตซ์
  2. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 10 เปอร์เซ็นต์
  3. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 50 เฮิรตซ์
  4. คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 25 เปอร์เซ็นต์
  แนวคิด

  • เมื่อรถวิ่งเข้าหาโรงงาน
  • \(\begin{align*}
   \quad f_1 &= f \bigg(\frac{v \pm v_0}{v \pm v_s}\bigg) \\[6pt] &= 500 \bigg(\frac{340 + 340(\frac{1}{20}) }{340 \ – 0}\bigg) \\[6pt] &= 525 \;\; Hz
   \end{align*}\)
  • เมื่อรถวิ่งออกจากโรงงาน
  • \(\begin{align*}
   \quad f_1 &= f \bigg(\frac{v \pm v_0}{v \pm v_s}\bigg) \\[6pt] &= 500 \bigg(\frac{340 \ – 17}{340}\bigg) \\[6pt] &= 475 \;\; Hz
   \end{align*}\)
  • คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 50 เฮิรตซ์
 5. เรือลำหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ปล่อยเสียงความถี่ 2,000 รอบต่อวินาที ออกไปรอบตัวตลอดเวลา อยากทราบว่าคลื่นเสียงที่สะท้อนหน้าผากลับไปยังเรือจะมีความถี่เท่าไร ถ้าความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่า 340 เมตรต่อวินาที

  1. 1942 Hz
  2. 1971 Hz
  3. 2000 Hz
  4. 2030 Hz
  แนวคิด

  • ให้ \(f_1\) เป็นความถี่เสียงที่ปล่อยไปกระทบหน้าผา
  • \(\begin{align*}
   \quad f_1 &= f \bigg(\frac{v}{v + v_s}\bigg)
   \end{align*}\)
  • ให้ \(f_2\) เป็นความถี่เสียงที่เรือได้จากหน้าผา
  • \(\begin{align*}
   \quad f_2 &= f_1 \bigg(\frac{v \ – v_s}{v}\bigg)
   \end{align*}\)
  • เราจะได้
  • \(\begin{align*}
   \quad f_2 &= f \bigg(\frac{v}{v + v_s}\bigg) \cdot f_1 \bigg(\frac{v \ – v_s}{v}\bigg) \\[6pt] &= f \bigg(\frac{v \ – v_s}{v + v_s}\bigg) \\[6pt] &= 2000 \bigg(\frac{340 \ – 5}{340 + 5}\bigg) \;\; \\[6pt] & \approx 1942.03 \;\; Hz \\[6pt] \end{align*}\)
 6. เครื่องบินโดยสารซึ่งบินเร็วกว่าเสียง บินผ่านบริเวณที่มีชาย 2 คน คนหนึ่งอยู่บนยอดเขาสูง 300 m ชายอีกคนหนึ่งยืนบนที่ราบห่างจากเขา 400 m ถ้าปรากฏว่าทั้งสองได้ยินเสียงเครื่องบิน บินผ่านไปพร้อมกัน จงหาว่าความเร็วของเครื่องบินเป็นกี่เท่าของความเร็วเสียงในขณะนั้น

  1. 5/4 เท่า
  2. 5/3 เท่า
  3. 4/3 เท่า
  4. 2 เท่า
  แนวคิด

  • การที่คนบนยอดเขาและที่พื้นราบได้ยินเสียงเครื่องบินพร้อมกัน แสดงว่ากำแพงเสียงของคลื่นเสียงเคลื่อนมาปะทะทั้งสองคนพร้อมๆกัน
  • \(\begin{align*}
   \quad \sin \theta &= \frac{300}{500} = \frac{3}{5}
   \end{align*}\)
  • และจากสูตร มุมมัค
  • \(\begin{align*}
   \quad \sin \ \theta &= \frac{v}{v_s} \\[6pt] \frac{3}{5} &= \frac{v}{v_s} \\[6pt] v_s &= \frac{5}{3}v
   \end{align*}\)
  • เครื่องบินจะบินเร็วกว่าเสียง \(\frac{5}{3}\) เท่า
 7. เครื่องบินลำหนึ่งบินด้วยความเร็วเหนือเสียง ขนาด 2 มัค ที่ระดับเพดานบิน 5,500 เมตร เป็นเวลากี่วินาที หลังจากที่เครื่องบินผ่านศีรษะของชายคนหนึ่ง ซึ่งยืนอยู่บนพื้นไปแล้ว จึงจะได้ยินเสียงเครื่องบินกำหนดให้ ความเร็วของเสียงในอากาศเป็น 340 เมตร/วินาที
  1. 9 วินาที
  2. 14 วินาที
  3. 32 วินาที
  4. 60 วินาที
  แนวคิด

  • ความเร็วเครื่องบิน
  • \(\begin{align*}
   \quad v_s &= 2(v) \\[6pt] &= 2(340) \\[6pt] &= 680 \;\; m/s
   \end{align*}\)
  • จากสูตร มุมมัค
  • \(\begin{align*}
   \quad \sin \ \theta &= \frac{v}{v_s} = \frac{340}{680} = \frac{1}{2} \\[6pt] \theta &= 30^{\circ}
   \end{align*}\)
  • ให้ d คือ ระยะที่เครื่องบินผ่านศีรษะ จะได้
  • \(\begin{align*}
   \quad \tan \ \theta &= \frac{5500}{d} \\[6pt] \tan \ 30^{\circ} &= \frac{5500}{d} \\[6pt] d &= \frac{5500}{\tan \ 30^{\circ}} \\[6pt] d &= \frac{5500}{\frac{1}{\sqrt{3}}} \\[6pt] &= 5500 \sqrt{3} \;\; m \\[6pt] \end{align*}\)
  • เวลาที่เครื่องบินผ่านศีรษะไปแล้ว
  • \(\begin{align*}
   \quad t &= \frac{s}{v} = \frac{d}{v_s} \\[6pt] &= \frac{5500 \sqrt{3}}{680} \\[6pt] &= \frac{5500(1.7)}{680} \\[6pt] &= 13.75 \;\; s \\[6pt] \end{align*}\)
 8. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  1. คลื่นกระแทกเกิดขึ้นเมื่อต้นกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก แต่ไม่เกินความเร็วของเสียง
  2. ความถี่ของเสียงที่ได้ยินเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากต้นกำเนิดเสียง
  3. การเกิดบีตส์ของเสียง เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงทั้งสองคลื่นมีความถี่ต่างกันมากกว่า 10 Hz
  4. การเกิดคลื่นด้านหลังของเสาสะพานในน้ำตามชายทะเล หรือในทะเลสาบ แสดงปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของคลื่นคลื่นวิทยุ

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress