เมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป

ก่อนอื่น เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าสมาชิกนำ และเมทริกซ์รูปแบบขั้นบันได ก่อน

สมาชิกนำ (Leading coefficient)

ในแต่ละแถวของเมทริกซ์ เราจะเรียกสมาชิกตัวแรกที่อยู่ทางซ้ายสุด และไม่ใช่ศูนย์ว่า สมาชิกนำ

 ตัวอย่าง  ให้ A เป็นเมทริกซ์ดังข้างล่าง สมาชิกนำในแต่ละแถวคือ ที่ไฮไลท์สีเหลือง คือ 2, 7, -3, และ 5

\( \begin{align*}
\qquad A &=
\begin{bmatrix}
\bbox[yellow]{2} & 3 & 4 & 5\\
0 & \bbox[yellow]{7} & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \bbox[yellow]{-3} \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
\bbox[yellow]{5} & 0 & -3 & 2
\end{bmatrix} \\ \\ \\
\end{align*}
\)

เมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได (Row echelon form matrix)

เราจะเรียกเมทริกซ์ A ว่ามีรูปแบบขั้นบันได ถ้า A มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ถ้ามีแถวใดที่สมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วแถวที่อยู่ต่ำกว่าแถวนั้นๆต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเช่นกัน
 2. สำหรับแถวที่ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมด สมาชิกนำของแถวที่อยู่ต่ำกว่า จะต้องอยู่ในหลักทางขวามือของสมาชิกนำของแถวที่สูงกว่าเสมอ
 3. ถ้าสมาชิกนำของแถวอยู่ในหลักใด แล้วสมาชิกในหลักนั้นที่อยู่ต่ำกว่าสมาชิกนำต้องเป็นศูนย์
 ตัวอย่าง 

 1. A เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได

  \( \begin{equation}
  \qquad A =
  \begin{bmatrix}
  \bbox[yellow]{2} & 3 & 4 & 5\\
  0 & \bbox[yellow]{7} & -1 & 0 \\
  0 & 0 & 0 & \bbox[yellow]{-3} \\
  0 & 0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 2. B ไม่เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได เพราะสมาชิกนำในแถวที่ 2 ไม่ได้อยู่ในหลักทางขวาของสมาชิกนำในแถวที่ 1

  \( \begin{equation}
  \qquad B =
  \begin{bmatrix}
  0 & 8 & 7 \\
  \bbox[yellow]{5} & 0 & -3 \\
  0 & 0 & 1
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 3. C ไม่เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได เพราะแถวที่ 3 มีสมาชิกที่ไม่ใช่ศูนย์ แต่อยู่ต่ำกว่าแถวที่ 2 ซึ่งมีสมาชิกเป็นศูนย์ทั้งหมด

  \( \begin{equation}
  \qquad C =
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 3 \\
  \bbox[aqua]{0} & \bbox[aqua]{0} & \bbox[aqua]{0} \\
  0 & 0 & \bbox[yellow]{1}
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 4. D ไม่เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได เพราะมีสมาชิกที่ไม่ใช่ศูนย์อยู่ในหลักเดียวกันกับสมาชิกนำซึ่งอยู่ในแถวที่สูงกว่า

  \( \begin{equation}
  \qquad D =
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & \bbox[yellow]{2} & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)

เมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป (Reduced row echelon form matrix)

เราจะเรียกเมทริกซ์ A ว่ามีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป ถ้า A เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สมาชิกนำของแถวที่ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมด ต้องเป็น 1
 2. ถ้าสมาชิกนำของแถวอยู่ในหลักใด แล้วสมาชิกตัวอื่นในหลักนั้นต้องเป็นศูนย์
 ตัวอย่าง 

 1. A เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป

  \( \begin{equation}
  \qquad A =
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 7 & 0 \\
  0 & 1 & 2 & 0 \\
  0 & 0 & 0 & 1
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 2. B เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได แต่ไม่เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป เพราะสมาชิกนำในแถวที่ 2 อยู่ในหลักที่ 2 แต่สมาชิกในหลักที่ 2 ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมด

  \( \begin{equation}
  \qquad B =
  \begin{bmatrix}
  1 & \bbox[yellow]{1} & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 3. C เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป

  \( \begin{equation}
  \qquad C =
  \begin{bmatrix}
  0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)

แบบฝึกหัด

จงบอกว่าเมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป หรือ ที่มีรูปแบบขั้นบันได หรือ ไม่เป็นทั้งสองอย่าง

 1. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 1
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 2. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 3. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 4. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 3 & 1 \\
  0 & 1 & 2 & 4
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 5. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\
  0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 6. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  0 & 0 \\
  0 & 0 \\
  0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 7. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & -7 & 5 & 5 \\
  0 & 1 & 3 & 2
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 8. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 9. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 2 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 10. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 3 & 4 \\
  0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 11. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 5 & -3 \\
  0 & 1 & 1 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 12. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 3 \\
  0 & 0 & 0 \\
  0 & 0 & 1
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 13. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
  1 & 0 & 7 & 1 & 3 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 14. \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & -2 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 1 & -2
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
ดูเฉลยคำตอบ
 1. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 1
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 2. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 3. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 4. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 3 & 1 \\
  0 & 1 & 2 & 4
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 5. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\
  0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 6. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  0 & 0 \\
  0 & 0 \\
  0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 7. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & \bbox[yellow]{-7} & 5 & 5 \\
  0 & 1 & 3 & 2
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 8. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & \bbox[yellow]{2} & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 9. ไม่เป็นทั้งสองอย่าง
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 0 & 0 \\
  0 & 1 & 0 \\
  0 & \bbox[yellow]{2} & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 10. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 3 & \bbox[yellow]{4} \\
  0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 11. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันได
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & \bbox[yellow]{5} & -3 \\
  0 & 1 & 1 \\
  0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 12. ไม่เป็นทั้งสองอย่าง
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 3 \\
  \bbox[cyan]{0} & \bbox[cyan]{0} & \bbox[cyan]{0} \\
  0 & 0 & \bbox[yellow]{1}
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 13. ไม่เป็นทั้งสองอย่าง
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
  \bbox[yellow]{1} & 0 & 7 & 1 & 3 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 0 & 0 & 0
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)
 14. เป็นเมทริกซ์ที่มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป
  \( \begin{equation}
  \begin{bmatrix}
  1 & -2 & 0 & 1 \\
  0 & 0 & 1 & -2
  \end{bmatrix}
  \end{equation}
  \)

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress