แบบฝึกหัด เรื่อง เซต ชุดที่ 1

 1. จงใช้แผนภาพในการหาเซตต่อไปนี้

  1. \(A \cap B\)
  2. \((A \cap B) \cap C\)
  3. \(A \cap (B \cup C)\)
  4. \((A \cup B)’\)
  5. \(B \cap C’\)
  6. \(B \; – C\)
  ดูเฉลยคำตอบ
  1. \(A \cap B = \{2, 7\}\)
  2. \((A \cap B) \cap C = \{2\}\)
  3. \(A \cap (B \cup C) = \{2, 7 ,8\}\)
  4. \((A \cup B)’ = \{6\}\)
  5. \(B \cap C’ = \{4, 5, 7\}\)
  6. \(B \; – C = \{4, 5, 7\}\)
 2. ให้ \(U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, A = \{0, 2, 4, 6, 8\}, B = \{1, 3, 5, 7\}\) และ \(C = \{3, 4, 5, 6\}\)
  จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

  1. \(A \cap B\)
  2. \(B \cup C\)
  3. \(B \cap C\)
  4. \(A \cap C\)
  5. \(C’\)
  6. \(C’ \cap A\)
  7. \(C’ \cap B\)
  8. \((A \cap B) \cup B\)
  ดูเฉลยคำตอบ
  1. \(A \cap B = \{\} = \emptyset\)
  2. \(B \cup C = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}\)
  3. \(B \cap C = \{3, 5\}\)
  4. \(A \cap C = \{4, 6\}\)
  5. \(C’ = \{0, 1, 2, 7, 8\}\)
  6. \(C’ \cap A = \{0, 2, 8\}\)
  7. \(C’ \cap B = \{1, 7\}\)
  8. \((A \cap B) \cup B = \{1, 3, 5, 7\}\)

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress