แนวข้อสอบกลางภาคเรียน เรื่อง เซต

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า \(100\)
  1. \(\{100, 101, 102, \ldots\}\)
  2. \(\{101, 102, 103, \ldots\}\)
  3. \(\{102, 103, 104, \ldots\}\)
  4. \(\{103, 104, 105, \ldots\}\)
 2. ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 3 และน้อยกว่า 10
  1. \(\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\)
  2. \(\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\)
  3. \(\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}\)
  4. \(\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\)
 3. เซตของพยัญชนะในคำว่า “เหตุการณ์” คือข้อใด
  1. \(\{เ, ก, ร, ณ\}\)
  2. \(\{ก, ร, ณ\}\)
  3. \(\{ห, ด, ก, ร, ณ\}\)
  4. \(\{ห, ต, ก, ร, ณ\}\)
 4. ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1
  1. \(\{0, 1\}\)
  2. \(\{1\}\)
  3. \(\{0\}\)
  4. \(\{\;\}\)
 5. {มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, สิงหาคม, ตุลาคม, ธันวาคม} ตรงกับข้อใด
  1. {x | x เป็นเดือนที่มี 28 วัน}
  2. {x | x เป็นเดือนที่มี 29 วัน}
  3. {x | x เป็นเดือนที่มี 30 วัน}
  4. {x | x เป็นเดือนที่มี 31 วัน}
 6. {1, 3, 5} ตรงกับข้อใด
  1. {x | x เป็นจำนวนคี่บวกตั้งแต่ 1 ถึง 5}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 5}
  3. {x | x เป็นจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 5}
  4. {x | x เป็นจำนวนจริงตั้งแต่ 1 ถึง 5}
 7. เซตในข้อใดเป็นเซตจำกัด
  1. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย 3 ลงตัว}
  3. {x | x เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า 1}
  4. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 1,000}
 8. เซตในข้อใดเป็นเซตอนันต์
  1. {x | x เป็นพยัญชนะในภาษาไทย}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์}
  3. {x | x เป็นเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 3}
  4. {x | x เป็นวันในหนึ่งสัปดาห์}
 9. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 0 มีสมาชิกกี่ตัว
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
 10. กำหนด A = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สุดสวย”},
  B = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สวยสด”},
  C = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สายวาด”},
  D = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สายสวย”}
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

  1. A = D
  2. C = D
  3. B = D
  4. A = B
 11. เซตในข้อใดเป็นเซตจำกัด
  1. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 10}
  3. {x | x เป็นจำนวนเต็มมากกว่า 1}
  4. {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ 3 < x < 10}
 12. เซตในข้อใดเป็นเซตอนันต์
  1. {x | x เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 – 3}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มลบที่อยู่ระหว่าง -5 กับ 1}
  3. {x | x เป็นจำนวนเต็มและ 2x = x + 4}
  4. {x | x เป็นจำนวนเต็มลบ และ x < -1}
 13. เซตใดต่อไปนี้เป็นเซตว่าง
  1. เซตของจำนวนเต็มระหว่าง -1 และ 1
  2. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 1
  3. เซตของจำนวนจริงที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม
  4. เซตของจำนวนจริงที่ไม่เป็นจำนวนตรรกยะ
 14. เซตใดต่อไปนี้ ไม่เป็น เซตว่าง
  1. {x | x \(\in\) R และ x2 = -1}
  2. {x | x \(\in\) I และ x + 1 = x}
  3. {x | x \(\in\) R และ x + x = 0}
  4. {x | x \(\in\) I และ x2 < 0}
 15. เซตใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
  1. เซตว่างเป็นเซตจำกัด
  2. {0} เป็นเซตว่าง
  3. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\)}, \(\ldots\)} เป็นเซตอนันต์
  4. {{{ }}} เป็นเซตจำกัด
 16. เซตใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เซตอนันต์
  1. เซตของจำนวนเต็มลบ
  2. เซตของจำนวนเฉพาะ
  3. เซตของจำนวนคู่บวก
  4. เซตว่าง
 17. ให้ A = {1, {2}, {1, 2}} ข้อใดผิด
  1. {2} \(\in\) A
  2. \(\varnothing \in \varnothing\)
  3. {{1, 2}} \(\subset\) A
  4. \(\varnothing \subset\) A
 18. ให้ B = {1, {3, 5}} ข้อใดเป็นสับเซตของ B
  1. {1}, {3}, {5}
  2. {1}, {3, 5}
  3. { }, {1}, {{3, 5}}, {1, {3, 5}}
  4. { }, {3, 5}, {1, {3, 5}}
 19. เซตใดต่อไปนี้เป็นสับเซตของเซต {a, {b}}
  1. {b}
  2. {a}
  3. {{a}, {b}}
  4. {{a}, {{b}}}
 20. เซตใดต่อไปนี้ไม่เป็นสับเซตของเซต {\(\varnothing\),1, {1, 2}}
  1. {{1, 2}}
  2. {{1}, {1, 2}}
  3. {\(\varnothing\), {1, 2}}
  4. {\(\varnothing\), 1, {1, 2}}
 21. เซตใดต่อไปนี้มีสับเซต 32 เซต
  1. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\)}, 0, {0}, 1}
  2. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\), 0}, {0, 1}}
  3. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\)}, {0, 1}, {1, f}}
  4. {\(\varnothing\), {1}, {1, 2}, {\(\varnothing\), 1, 2}}
 22. A = {2, 22, 23, \(\ldots\), 2n} สับเซตแท้ของเซต A มีทั้งหมดกี่สับเซต
  1. 2n
  2. 2n-1
  3. 2n – 1
  4. n – 1
 23. กำหนดให้ A = {0, 1} และ B = {1, 2}
  ดังนั้น P(A \(\cup\) B) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

  1. {1}
  2. {\(\varnothing\), 1}
  3. {\(\varnothing\), {1}}
  4. {{1}, {2}, {1, 2}}
 24. กำหนดให้ A = {a} ดังนั้นจานวนสมาชิกของ P(P(P(A)))) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  1. 4
  2. 8
  3. 16
  4. 32
 25. กำหนด A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4, 5}, C = {1, 2, 5, 6} จงหา A \(\cap\) (B \(\cup\) C)
  1. {2, 3, 4, 5}
  2. {1, 2, 5, 6}
  3. {1, 2, 3}
  4. {2, 3, 5}
 26. กำหนดให้ A = {1, 2, 3}, B = {6, 7, 8}
  จงหา A \(\cap\) B

  1. { }
  2. {1, 2, 3}
  3. {6, 7, 8}
  4. {1, 2, 3, 6, 7, 8}
 27. กำหนดให้ \(U\) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, A = {1, 2, 3, 4, 6, 8} จงหา \((A’)’\)
  1. { }
  2. {1, 2, 3, 4, 6, 8}
  3. {5, 7, 9, 10}
  4. {1, 2, 3, 4}
 28. ข้อใดผิด
  1. เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต
  2. เซตที่เป็นสับเซตของเซตว่างต้องเป็นเซตว่าง
  3. เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวเอง
  4. เซตบางเซตเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์
 29. ให้ \(U\) = {1, 2, 3, 4, 5}, A = {1, 2, 3} และ B = {2, 3, 4} ดังนั้น \((A \cup B)’\) เท่ากับเซตใดต่อไปนี้
  1. {2}
  2. {3}
  3. {5}
  4. {1, 2, 3, 4}
 30. ให้ \(U\) = {a, e, i, o, u}, A = {a, e, i} และ B = {e, i, o} ดังนั้น \((A \cap B)’\) เท่ากับเซตใดต่อไปนี้
  1. {a, e}
  2. {e, i}
  3. {i, o, u}
  4. {a, o, u}
 31. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 1

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 32. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 2

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 33. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 3

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 34. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 4

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 35. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 5

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \((A \cap B)’\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 36. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 6

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \((A \; – B) \cup (B \; – A)\)
  3. \((A \cap B)’\)
  4. \(B \; – A\)
 37. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 7

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \(A \; – B\)
  3. \((A \cap B)’\)
  4. \(B’\)
 38. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 8

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \(A \; – B\)
  3. \((A \cap B)’\)
  4. \(A’\)
 39. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 9

  1. \(A \cup B \cup C\)
  2. \(A \cap B \cap C\)
  3. \((A \cap B) \cup C\)
  4. \((A \cup B) \cap C\)
 40. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 10

  1. \(A \cup B \cup C\)
  2. \(A \cap B \cap C\)
  3. \((A \cap B) \cup C\)
  4. \((A \cup B) \cap C\)

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 41-44

จากการสอบถามนักเรียน 205 คน พบว่าเรียนฟิสิกส์ 52 คน
เรียนเคมี 30 คน
เรียนคณิตศาสตร์และเคมี 26 คน
เรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 45 คน
เรียนคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี 5 คน
และ 96 คนไม่ได้เรียนวิชาใดในสามวิชานี้เลย
และ ไม่มีผู้ใดเรียนฟิสิกส์และเคมี แล้วไม่เรียนคณิตศาสตร์

 1. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนเคมีอย่างเดียว
  1. 2 คน
  2. 4 คน
  3. 5 คน
  4. 8 คน
 2. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนหนึ่งรายวิชาในสามรายวิชาข้างต้น
  1. 40 คน
  2. 41 คน
  3. 42 คน
  4. 43 คน
 3. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนสองรายวิชาในสามรายวิชาข้างต้น
  1. 40 คน
  2. 43 คน
  3. 61 คน
  4. 65 คน
 4. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียว
  1. 16 คน
  2. 26 คน
  3. 30 คน
  4. 32 คน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 45-47

นักเรียนห้องหนึ่งมี 30 คน เรียนคณิตศาสตร์ 19 คน
เรียนเคมี 17 คน
เรียนชีววิทยา 11 คน
เรียนคณิตศาสตร์และเคมี 12 คน
เรียนชีววิทยาและคณิตศาสตร์ 7 คน
เรียนเคมีและชีววิทยา 5 คน
และ 2 คนเรียนทั้งสามวิชา

 1. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนคณิตศาสตร์ แต่ไม่เรียนวิชาเคมี
  1. 7 คน
  2. 8 คน
  3. 9 คน
  4. 10 คน
 2. มีนักเรียนกี่คนเรียนสองรายวิชา
  1. 16 คน
  2. 18 คน
  3. 19 คน
  4. 20 คน
 3. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนวิชาเดียวหรือไม่เรียนเลย
  1. 7 คน
  2. 8 คน
  3. 10 คน
  4. 11 คน
 4. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียว
  1. 16 คน
  2. 26 คน
  3. 30 คน
  4. 32 คน
 5. มีนักเรียน 40 คน สอบวิชาฟิสิกส์ไม่ผ่าน 10 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน 7 คน และสอบไม่ผ่านทั้งสองวิชา 4 คน มีนักเรียนกี่คนที่สอบผ่านทั้งสองวิชา
  1. 25 คน
  2. 26 คน
  3. 27 คน
  4. 29 คน
ดูเฉลยคำตอบ
 1. ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า \(100\)
  1. \(\{100, 101, 102, \ldots\}\)
  2. \(\{101, 102, 103, \ldots\}\)
  3. \(\{102, 103, 104, \ldots\}\)
  4. \(\{103, 104, 105, \ldots\}\)
 2. ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 3 และน้อยกว่า 10
  1. \(\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\)
  2. \(\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\)
  3. \(\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}\)
  4. \(\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\)
 3. เซตของพยัญชนะในคำว่า “เหตุการณ์” คือข้อใด
  1. \(\{เ, ก, ร, ณ\}\)
  2. \(\{ก, ร, ณ\}\)
  3. \(\{ห, ด, ก, ร, ณ\}\)
  4. \(\{ห, ต, ก, ร, ณ\}\)
 4. ข้อใดเป็นเซตของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1
  1. \(\{0, 1\}\)
  2. \(\{1\}\)
  3. \(\{0\}\)
  4. \(\{\;\}\)
 5. {มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, สิงหาคม, ตุลาคม, ธันวาคม} ตรงกับข้อใด
  1. {x | x เป็นเดือนที่มี 28 วัน}
  2. {x | x เป็นเดือนที่มี 29 วัน}
  3. {x | x เป็นเดือนที่มี 30 วัน}
  4. {x | x เป็นเดือนที่มี 31 วัน}
 6. {1, 3, 5} ตรงกับข้อใด
  1. {x | x เป็นจำนวนคี่บวกตั้งแต่ 1 ถึง 5}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 5}
  3. {x | x เป็นจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 5}
  4. {x | x เป็นจำนวนจริงตั้งแต่ 1 ถึง 5}
 7. เซตในข้อใดเป็นเซตจำกัด
  1. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย 3 ลงตัว}
  3. {x | x เป็นจำนวนเต็มบวกและน้อยกว่า 1}
  4. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 1,000}
 8. เซตในข้อใดเป็นเซตอนันต์
  1. {x | x เป็นพยัญชนะในภาษาไทย}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์}
  3. {x | x เป็นเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 3}
  4. {x | x เป็นวันในหนึ่งสัปดาห์}
 9. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 0 มีสมาชิกกี่ตัว
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
 10. กำหนด A = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สุดสวย”},
  B = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สวยสด”},
  C = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สายวาด”},
  D = {x | x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สายสวย”}
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

  1. A = D
  2. C = D
  3. B = D
  4. A = B
 11. เซตในข้อใดเป็นเซตจำกัด
  1. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 10}
  3. {x | x เป็นจำนวนเต็มมากกว่า 1}
  4. {x | x เป็นจำนวนเต็ม และ 3 < x < 10}
 12. เซตในข้อใดเป็นเซตอนันต์
  1. {x | x เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 – 3}
  2. {x | x เป็นจำนวนเต็มลบที่อยู่ระหว่าง -5 กับ 1}
  3. {x | x เป็นจำนวนเต็มและ 2x = x + 4}
  4. {x | x เป็นจำนวนเต็มลบ และ x < -1}
 13. เซตใดต่อไปนี้เป็นเซตว่าง
  1. เซตของจำนวนเต็มระหว่าง -1 และ 1
  2. เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 1
  3. เซตของจำนวนจริงที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม
  4. เซตของจำนวนจริงที่ไม่เป็นจำนวนตรรกยะ
 14. เซตใดต่อไปนี้ ไม่เป็น เซตว่าง
  1. {x | x \(\in\) R และ x2 = -1}
  2. {x | x \(\in\) I และ x + 1 = x}
  3. {x | x \(\in\) R และ x + x = 0}
  4. {x | x \(\in\) I และ x2 < 0}
 15. เซตใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
  1. เซตว่างเป็นเซตจำกัด
  2. {0} เป็นเซตว่าง
  3. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\)}, \(\ldots\)} เป็นเซตอนันต์
  4. {{{ }}} เป็นเซตจำกัด
 16. เซตใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เซตอนันต์
  1. เซตของจำนวนเต็มลบ
  2. เซตของจำนวนเฉพาะ
  3. เซตของจำนวนคู่บวก
  4. เซตว่าง
 17. ให้ A = {1, {2}, {1, 2}} ข้อใดผิด
  1. {2} \(\in\) A
  2. \(\varnothing \in \varnothing\)
  3. {{1, 2}} \(\subset\) A
  4. \(\varnothing \subset\) A
 18. ให้ B = {1, {3, 5}} ข้อใดเป็นสับเซตของ B
  1. {1}, {3}, {5}
  2. {1}, {3, 5}
  3. { }, {1}, {{3, 5}}, {1, {3, 5}}
  4. { }, {3, 5}, {1, {3, 5}}
 19. เซตใดต่อไปนี้เป็นสับเซตของเซต {a, {b}}
  1. {b}
  2. {a}
  3. {{a}, {b}}
  4. {{a}, {{b}}}
 20. เซตใดต่อไปนี้ไม่เป็นสับเซตของเซต {\(\varnothing\),1, {1, 2}}
  1. {{1, 2}}
  2. {{1}, {1, 2}}
  3. {\(\varnothing\), {1, 2}}
  4. {\(\varnothing\), 1, {1, 2}}
 21. เซตใดต่อไปนี้มีสับเซต 32 เซต
  1. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\)}, 0, {0}, 1}
  2. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\), 0}, {0, 1}}
  3. {\(\varnothing\), {\(\varnothing\)}, {0, 1}, {1, f}}
  4. {\(\varnothing\), {1}, {1, 2}, {\(\varnothing\), 1, 2}}
 22. A = {2, 22, 23, \(\ldots\), 2n} สับเซตแท้ของเซต A มีทั้งหมดกี่สับเซต
  1. 2n
  2. 2n-1
  3. 2n – 1
  4. n – 1
 23. กำหนดให้ A = {0, 1} และ B = {1, 2}
  ดังนั้น P(A \(\cup\) B) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

  1. {1}
  2. {\(\varnothing\), 1}
  3. {\(\varnothing\), {1}}
  4. {{1}, {2}, {1, 2}}
 24. กำหนดให้ A = {a} ดังนั้นจานวนสมาชิกของ P(P(P(A)))) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  1. 4
  2. 8
  3. 16
  4. 32
 25. กำหนด A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4, 5}, C = {1, 2, 5, 6} จงหา A \(\cap\) (B \(\cup\) C)
  1. {2, 3, 4, 5}
  2. {1, 2, 5, 6}
  3. {1, 2, 3}
  4. {2, 3, 5}
 26. กำหนดให้ A = {1, 2, 3}, B = {6, 7, 8}
  จงหา A \(\cap\) B

  1. { }
  2. {1, 2, 3}
  3. {6, 7, 8}
  4. {1, 2, 3, 6, 7, 8}
 27. กำหนดให้ \(U\) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, A = {1, 2, 3, 4, 6, 8} จงหา \((A’)’\)
  1. { }
  2. {1, 2, 3, 4, 6, 8}
  3. {5, 7, 9, 10}
  4. {1, 2, 3, 4}
 28. ข้อใดผิด
  1. เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต
  2. เซตที่เป็นสับเซตของเซตว่างต้องเป็นเซตว่าง
  3. เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวเอง
  4. เซตบางเซตเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์
 29. ให้ \(U\) = {1, 2, 3, 4, 5}, A = {1, 2, 3} และ B = {2, 3, 4} ดังนั้น \((A \cup B)’\) เท่ากับเซตใดต่อไปนี้
  1. {2}
  2. {3}
  3. {5}
  4. {1, 2, 3, 4}
 30. ให้ \(U\) = {a, e, i, o, u}, A = {a, e, i} และ B = {e, i, o} ดังนั้น \((A \cap B)’\) เท่ากับเซตใดต่อไปนี้
  1. {a, e}
  2. {e, i}
  3. {i, o, u}
  4. {a, o, u}
 31. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 1

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 32. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 2

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 33. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 3

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 34. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 4

  1. \(A \cup B\)
  2. \(A \cap B\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 35. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 5

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \((A \cap B)’\)
  3. \(A \; – B\)
  4. \(B \; – A\)
 36. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 6

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \((A \; – B) \cup (B \; – A)\)
  3. \((A \cap B)’\)
  4. \(B \; – A\)
 37. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 7

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \(A \; – B\)
  3. \((A \cap B)’\)
  4. \(B’\)
 38. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 8

  1. \((A \cup B)’\)
  2. \(A \; – B\)
  3. \((A \cap B)’\)
  4. \(A’\)
 39. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 9

  1. \(A \cup B \cup C\)
  2. \(A \cap B \cap C\)
  3. \((A \cap B) \cup C\)
  4. \((A \cup B) \cap C\)
 40. จากแผนภาพนี้ ส่วนที่แรเงาตรงกับข้อใด
  Set diagram 10

  1. \(A \cup B \cup C\)
  2. \(A \cap B \cap C\)
  3. \((A \cap B) \cup C\)
  4. \((A \cup B) \cap C\)

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 41-44

จากการสอบถามนักเรียน 205 คน พบว่าเรียนฟิสิกส์ 52 คน
เรียนเคมี 30 คน
เรียนคณิตศาสตร์และเคมี 26 คน
เรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 45 คน
เรียนคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และเคมี 5 คน
และ 96 คนไม่ได้เรียนวิชาใดในสามวิชานี้เลย
และ ไม่มีผู้ใดเรียนฟิสิกส์และเคมี แล้วไม่เรียนคณิตศาสตร์

 1. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนเคมีอย่างเดียว
  1. 2 คน
  2. 4 คน
  3. 5 คน
  4. 8 คน
 2. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนหนึ่งรายวิชาในสามรายวิชาข้างต้น
  1. 40 คน
  2. 41 คน
  3. 42 คน
  4. 43 คน
 3. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนสองรายวิชาในสามรายวิชาข้างต้น
  1. 40 คน
  2. 43 คน
  3. 61 คน
  4. 65 คน
 4. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียว
  1. 16 คน
  2. 26 คน
  3. 30 คน
  4. 32 คน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 45-47

นักเรียนห้องหนึ่งมี 30 คน เรียนคณิตศาสตร์ 19 คน
เรียนเคมี 17 คน
เรียนชีววิทยา 11 คน
เรียนคณิตศาสตร์และเคมี 12 คน
เรียนชีววิทยาและคณิตศาสตร์ 7 คน
เรียนเคมีและชีววิทยา 5 คน
และ 2 คนเรียนทั้งสามวิชา

 1. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนคณิตศาสตร์ แต่ไม่เรียนวิชาเคมี
  1. 7 คน
  2. 8 คน
  3. 9 คน
  4. 10 คน
 2. มีนักเรียนกี่คนเรียนสองรายวิชา
  1. 16 คน
  2. 18 คน
  3. 19 คน
  4. 20 คน
 3. มีนักเรียนกี่คนที่เรียนวิชาเดียวหรือไม่เรียนเลย
  1. 7 คน
  2. 8 คน
  3. 10 คน
  4. 11 คน
 4. มีนักเรียน 40 คน สอบวิชาฟิสิกส์ไม่ผ่าน 10 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน 7 คน และสอบไม่ผ่านทั้งสองวิชา 4 คน มีนักเรียนกี่คนที่สอบผ่านทั้งสองวิชา
  1. 25 คน
  2. 26 คน
  3. 27 คน
  4. 29 คน

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress