ข้อสอบ GAT1 ตุลาคม 2555

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – ป่าพรุควนเคร็ง

ชื่อ “พรุควนเคร็ง” เรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ คือ พรุ หมายถึงพื้นที่มีน้้ำตลอดเวลา ควน หมายถึงที่สูง เคร็ง หมายถึงแหล่งน้ำ อยู่ในเขตอำเภอเชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ ชะอวด หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 223,320 ไร่ มีกระจูด ปรือ และเสม็ดขึ้นอยู่ทั่วไป พื้นที่ส่วนน้อยที่เป็นที่สูงเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร ทรัพยากรสำคัญคือกระจูด ชาวพรุควนเคร็งแทบทุกครัวเรือนทำเส้นกระจูดขาย และสานเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองและจำหน่าย รายได้หลักจึงมาจากกระจูด

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เป็นที่สนใจกันมาคือ ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งเสียหายไปกว่าหมื่นไร่ ซึ่งรวมพื้นที่ของโครงการศึกษาพันธุ์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกือบ 2,000 ไร่ จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า ขณะนี้ป่าพรุควนเคร็งเสียหายมาก ยังผลให้สูญเสียรายแหล่งรายได้สำคัญของชาวบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบันกล่าวว่า เมื่อ 12 ปีก่อน สภาพป่าพรุควนเคร็งยังอุดมสมบูรณ์มาก การบุกรุกป่าทำสวนปาล์มน้ำมันก็เพิ่มมีประปราย แต่เมื่อกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีเศษมากมาย ที่ดีก็มี เช่น การคมนาคมขนส่งดีขึ้น มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น แต่ที่ทำให้ป่าพรุควนเคร็งเสียหายมากก็มีมาเช่นกัน ที่เห็นชัดคือ ไฟป่าเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น พื้นที่ป่าจำนวนมากถูกบุกรุกทำการเกษตร เช่น การทำสวนปาล์มและสวนยางพารา รวมทั้งมีการปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำในป่าพรุจากการตัดถนนผ่านป่าพรุแต่ไม่ทำสะพานหรือท่อระบายน้ำใต้ถนนให้เพียงพอ และจากการทำร่องสวนและยกคูดินเพื่อปลูกพืช นอกจากนี้ยังมีปัญหาระดับน้ำในป่าพรุลดลง เนื่องจากต้องแบ่งน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้น และจากการที่มีฝนน้อยมากโดยเฉพาะในปีนี้ จนจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบภัยแล้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน

สำหรับเรื่องไฟป่านั้น เหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้นคือการลักลอบเผาป่าด้วยจุดประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อสะดวกในการหาปลา เนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ไฟไม่ไหม้จะเป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ำขังซึ่งมีปลาอยู่อาศัยและหลบภัยเป็นจำนวนมาก หรือเพื่อเผาหญ้าและวัชพื้นในพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แต่ควบคุมไฟไม่ดีทำให้ไฟลุกลามออกมานอกพื้นที่

การที่ป่าพรุเสียหายมากจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากทำให้แหล่งรายได้หลักของชาวพรุควนเคร็งคือกระจูดสูญเสียไป ยังทำให้แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลง และนกป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ เพราะป่าพรุเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำจำนวนมากจนได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามสนธิสัญญาแรมชาร์ นอกจากนี้ยังทำให้แหล่งกักเก็บน้ำและบำบัดน้ำเสียลดลงด้วย เพราะป่าพรุควนเคร็งเป็นเหมือนแก้มลิงรองรับกักเก็บน้ำและช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังวางแผนแก้ไขปัญหา เช่น เร่งจัดการกับผู้ที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ ป้องปรามและดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ลักลอบเผาป่า สร้างท่อระบายน้ำใต้ถนนที่ตัดผ่านป่าพรุ บริหารจัดการเรื่องน้ำไม่ให้น้ำในป่าพรุต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 20 เซนติเมตร หากทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังในระยะยาวน่าจะสามารถฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็งให้กลับมาอยู่สภาพอุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิม

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 ปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำ
02 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีเศษ
03 เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้น
04 นกป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์
05 ป่าพรุควนเคร็งเสียหายมาก
06 พื้นที่ป่าจำนวนมากถูกบุกรุก
07 ระดับน้ำในป่าพรุลดลง
08 สูญเสียแหล่งรายได้สำคัญ
09 แหล่งกักเก็บน้ำและช่วยบำบัดน้ำเสียลดลง
10 แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลง

บทความที่ 2 – อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลอย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่วันนั้น ภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนไปมากอย่างที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง

เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า การลงทุนทำธุรกิจต่างๆ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือทำได้อย่างเสรี บรรยากาศการค้าและการลงทุนจะสะดวกมากขึ้นจากการลด/เลิกข้อจำกัด และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่างๆ

เมื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้อย่างเสรี จะทำให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น เช่น เกษตรกรไทยจะส่งออกสินค้าได้มากขึ้น ไม่ใช่จำหน่ายเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีประชากร 69 ล้านคน แต่จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 590 ล้านคนในตลาดอาเซียน แต่ในขณะเดียวกัน การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายสินค้าก็จะทำให้ประเทศอาเซียนอื่นขยายการส่งสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน ทำให้ข้อดีที่ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นนั้นลดลง เพราะสินค้าประเทศอื่นที่มีความหลากหลาย และ/หรือ ราคาถูกกว่าจะแข่งขันกับสินค้าส่งออกของไทยหรือแม้แต่แย่งตลาดภายในประเทศ ไทยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าประเทศอื่น

การที่แรงงานฝีมือหรือกลุ่มวิชาชีพเช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนสามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้อย่างเสรี ผลที่ตามมาก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับเรื่องการส่งออกสินค้า คือ แรงงานฝีมือของไทยจะหางานทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็จะมีอุปสรรคขัดขวางที่สำคัญคือคนไทยที่มีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือชาติอาเซียนอื่นก็เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน หากไทยไม่เก่งพอ ภาษาไม่ดีพอ แทนที่เราจะหางานได้ง่ายขึ้นกลับจะถูกชาติอื่นแย่งงาน

สำหรับเรื่องการลงทุนทำธุรกิจ ไทยสามารถลงทุนทำธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นได้ เนื่องจากมีการเปิดเสรีในการลงทุน แต่อย่าลืมว่าคนอื่นก็ทำได้เช่นกัน จึงต้องวางแผนและเตรียมการให้พร้อมอย่างเต็มที่ก่อนเริ่มเปิดประชาคมอาเซียน

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนได้ไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง “กลยุทธ์การรับมือกับประชาคมอาเซียน” มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน ประเด็นหนึ่งที่ ดร.สุรินทร์ ย้ำเตือนคือ ภาษาอังกฤษจะเป็น “Working language of ASEAN” เมื่อเรารู้ตัวว่าคนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ ถ้าเราไม่เร่งปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง ประโยชน์ที่คนไทยควรจะได้จะลดลง โดยเฉพาะเรื่องการหางานทำ เพราะคน
ของเราจะต้องแข่งขันกับคนชาติอื่นในตลาดที่โตกว่าตลาดไทยเกือบสิบเท่า เราต้องเก่งจริงดีจริง และต้องมีทักษะที่เป็นเลิศจริงๆจึงจะเอาตัวรอดได้

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือทำได้อย่างเสรี
12 การเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้อย่างเสรี
13 การเปิดเสรีในการลงทุน
14 ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
15 คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ
16 ชาติอาเซียนอื่นก็เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
17 ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าให้มากขึ้น
18 ไทยสามารถลงทุนทำธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นได้
19 ประเทศอาเซียนอื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
20 แรงงานฝีมือของไทยจะหางานทำได้ง่ายขึ้น

เฉลย

บทความที่ 1 – ป่าพรุควนเคร็ง

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 ปิดกั้นเส้นทางไหลเวียนน้ำ 05A
02 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีเศษ 01D 03D 06D 07D
03 เกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึ้น 05A
04 นกป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ 99H
05 ป่าพรุควนเคร็งเสียหายมาก 04A 08A 09A 10A
06 พื้นที่ป่าจำนวนมากถูกบุกรุก 05A
07 ระดับน้ำในป่าพรุลดลง 05A
08 สูญเสียแหล่งรายได้สำคัญ 99H
09 แหล่งกักเก็บน้ำและช่วยบำบัดน้ำเสียลดลง 99H
10 แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลดลง 99H

บทความที่ 2 – อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือทำได้อย่างเสรี 16A 20A
12 การเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้อย่างเสรี 17A 19A
13 การเปิดเสรีในการลงทุน 18A
14 ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 11A 12A 13A
15 คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ 20F
16 ชาติอาเซียนอื่นก็เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี 20F
17 ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าให้มากขึ้น 99H
18 ไทยสามารถลงทุนทำธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นได้ 99H
19 ประเทศอาเซียนอื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น 17F
20 แรงงานฝีมือของไทยจะหางานทำได้ง่ายขึ้น 99H

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress