แนวข้อสอบฟิสิกส์บทที่ 1 และบทที่ 2

 1. หน่วย SI ในข้อใดเป็นหน่วยมูลฐานทั้งหมด (โควตา มช)
  1. แอมแปร์ เคลวิล แคนเดลา โมล
  2. เมตร องศาเซลเซียส เรเดียน คูลอมบ์
  3. กิโลกรัม โอห์ม ลูเมน พาสคาล
  4. วินาที โวลต์ เวเบอร์ ลักซ์
 2. ข้อใดไม่ใช่หน่วยฐานของระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI) ทั้งหมด (มช’ 42)
  1. วินาที โวลต์ แอมแปร์
  2. แคนเดลา ลูเมน เฮนรี่
  3. นิวตัน คูลอมป์ จูล
  4. โอห์ม โมล ซีเมนต์
 3. ปริมาณใดไม่ใช่ปริมาณมูลฐาน
  1. มวล
  2. ความยาว
  3. เวลา
  4. ประจุไฟฟ้า
 4. คำใดไม่ใช่คำอุปสรรค
  1. แคนเดลา
  2. มิลลิ
  3. ไมโคร
  4. เดคะ
 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยอนุพัทธ์ในระบบ SI
  1. แอมแปร์
  2. จูล
  3. โมล
  4. แคนเดลา
 6. หน่วยในข้อใดเป็นหน่วยเสริม
  1. เรเดียน
  2. เมตร/วินาที
  3. เฮิรตซ์
  4. เคลวิน
 7. ในระบบเอสไอ เวลามีหน่วยเป็น
  1. วินาที
  2. นาที
  3. ชั่วโมง
  4. ถูกทุกข้อ
 8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์ และสเกลาร์
  1. ปริมาณเวกเตอร์มีทิศทาง แต่สเกลาร์ไม่มี
  2. ปริมาณสเกลาร์มีทิศทาง แต่เวกเตอร์ไม่มี
  3. ปริมาณเวกเตอร์มีขนาด แต่สเกลาร์ไม่มี
  4. ปริมาณสเกลาร์มีทิศขนาด แต่เวกเตอร์ไม่มี
 9. มวล 500 เมกะกรัม มีค่าเป็นกี่ไมโครกรัม
  1. \(5 \times 10^2\)
  2. \(5 \times 10^6\)
  3. \(5 \times 10^{12}\)
  4. \(5 \times 10^{14}\)
 10. ปริมาณในข้อใดที่ได้จากการวัดโดยใช้ไม้บรรทัดที่มีความละเอียดถึง 0.1 เซนติเมตร
  1. 9 เซนติเมตร
  2. 9.0 เซนติเมตร
  3. 9.00 เซนติเมตร
  4. 9.000 เซนติเมตร
 11. ปริมาณ \(4 \times 10^{-7}\) เมตร เมื่อใช้คำอุปสรรคที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนเป็น
  1. 40 มิลลิเมตร
  2. 4 พิโกเมตร
  3. 0.4 ไมโครเมตร
  4. 0.4 นาโนเมตร
 12. พื้นที่ 1.5 ตารางมิลลิเมตร คิดเป็นเท่าไรในหน่วยตารางเมตร
  1. \(1.5 \times 10^6\)
  2. \(1.5 \times 10^3\)
  3. \(1.5 \times 10^{-3}\)
  4. \(1.5 \times 10^{-6}\)
 13. น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัม/ลบ.ซม. จะมีค่าเท่าใดในหน่วย กิโลกรัม/ลบ.เมตร
  1. \(10^{-6}\)
  2. \(10^{-3}\)
  3. \(10^3\)
  4. \(10^6\)
 14. จงพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้
  ก. 1.2 + 62.543 + 10.12
  ข. 123.45 x 2.0
  จากโจทย์ที่ปรากฏข้างบนนี้ มีข้อความใดบ้างที่ถูกต้อง

  1. ผลลัพธ์ของข้อ ก. มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว และผลลัพธ์ของข้อ ข. มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
  2. ผลลัพธ์ของข้อ ก. มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว และผลลัพธ์ของข้อ ข. มีเลขนัยสำคัญ 5 ตัว
  3. ทั้งผลลัพธ์ของข้อ ก. และข้อ ข. มีเลขนัยสำคัญ 5 ตัว
  4. คำตอบเป็นอย่างอื่น
 15. อัตราเร็ว 25 เมตร/วินาที มีค่าเท่าใดในหน่วย กิโลเมตร/ชั่วโมง
  1. \(10\)
  2. \(20\)
  3. \(30\)
  4. \(90\)
 16. จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญของปริมาณต่อไปนี้ 105 , 0.0020 , 3500
  1. 3, 2 และ 4 ตัว
  2. 3, 4 และ 4 ตัว
  3. บอกไม่ได้, 1 และ 4ตัว
  4. 2, 1 และ 3 ตัว
 17. ปริมาณในข้อใดมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ทั้งหมด
  1. \(0.15, 3 \times 10^{3}, 151\)
  2. \(1.00, 0.03, 0.12 \times 10^{-3}\)
  3. \(100.0, 100, 3.06 \times 10^9\)
  4. \(0.120, 4.32 \times 10^{-21} , 168\)
 18. นักเรียนคนหนึ่งใช้เครื่องวัดที่มีค่าความละเอียด 0.01 เซนติเมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญบาทได้ 2.59 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาเลขนัยสำคัญ เขาควรจะบันทึกค่าพื้นที่หน้าตัดดังนี้
  1. 5.27065 ตารางเซนติเมตร
  2. 5.2707 ตารางเซนติเมตร
  3. 5.271 ตารางเซนติเมตร
  4. 5.27 ตารางเซนติเมตร
 19. ในการทดลองเพื่อคำนวณหาค่า X จากสมการ X = A + BC จำเป็นต้องทำการวัดปริมาณ A, B และ C ด้วยเครื่องวัด ถ้าสมมุติว่าวัดปริมาณดังกล่าวได้ดังนี้ A = 0.7 หน่วย, B = 2.05 หน่วย และ C = 10.50 หน่วย ดังนั้น X จะมีค่าเท่ากับกี่หน่วย
  1. 22
  2. 22.2
  3. 22.22
  4. 22.225
 20. นักเรียนคนหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งได้ 5.27 เซนติเมตร เขาควรจะบันทึกรัศมีวงกลมวงนี้เป็นกี่เซนติเมตร (PAT2′ 52)
  1. 3
  2. 2.6
  3. 2.64
  4. 2.635
 21. ชายคนหนึ่งขับเรือได้ระยะทาง 88.00 กิโลเมตร ในเวลา 3.50 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง 30 นาที) เขาขับเรือด้วยอัตราเร็วเท่าใดในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
  1. 25.1
  2. 25.14
  3. 25.143
  4. 25.1429
 22. จากความสัมพันธ์ของปริมาณ 2 ปริมาณ เขียนเป็นสมการได้ว่า 2x + 3y = 6 เมื่อนำไปเขียนกราฟระบบพิกัดฉากจะได้กราฟมีค่าความชันเท่าไร
  1. \(-\frac{2}{3}\)
  2. \(\frac{2}{3}\)
  3. \(-\frac{2}{3}\)
  4. \(\frac{2}{3}\)
 23. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 7 เมตร เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมจะได้การกระจัดเท่าใด
  1. 0
  2. 7
  3. 14
  4. 49
 24. เด็กคนหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาทีนี้
  1. 3.0 เมตรต่อวินาที
  2. 3.5 เมตรต่อวินาที
  3. 4.0 เมตรต่อวินาที
  4. 4.5 เมตรต่อวินาที
 25. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ถามว่าสินค้านั้นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
  1. 14 กิโลเมตร
  2. 65 กิโลเมตร
  3. 72 กิโลเมตร
  4. 79 กิโลเมตร
 26. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร
  1. 10 วินาที
  2. 15 วินาที
  3. 20 วินาที
  4. 25 วินาที
 27. เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาที
  1. 0.2 เมตรต่อวินาที
  2. 1.0 เมตรต่อวินาที
  3. 1.4 เมตรต่อวินาที
  4. 2.0 เมตรต่อวินาที
 28. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเมือง A ไปเมือง B ที่อยู่ห่างกัน 200 กิโลเมตร ถ้าออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด
  1. 07.50 น.
  2. 08.05 น.
  3. 08.30 น.
  4. 08.50 น.
 29. วัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ด้วยอัตราเร็ว 6.0 เมตรต่อวินาที ใช้เวลา 20 วินาที หลังจากนั้นเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C ด้วยอัตราเร็ว 4.0 เมตรต่อวินาที ใช้เวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด C
  1. 3.3 เมตรต่อวินาที
  2. 5.3 เมตรต่อวินาที
  3. 8.3 เมตรต่อวินาที
  4. 10 เมตรต่อวินาที
 30. จากรูปแสดงจุดห่างสม่ำเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที ข้อความใดถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่นี้

  1. ความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
  2. ความเร่งเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
  3. ความเร่งคงตัวและไม่เป็นศูนย์
  4. ระยะทางเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
 31. ในการทดลองปล่อยถุงทรายให้ตกแบบเสรี โดยลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณ เวลาที่เคาะจุดทุกๆ 1/50 วินาที จุดบนแถบกระดาษปรากฏดังรูป ถ้าระยะระหว่าง จุดที่ 9 ถึงจุดที่ 10 วัดได้ 3.80 เซนติเมตร และระยะระหว่างจุดที่ 10 ถึงจุดที่ 11 วัดได้ 4.20 เซนติเมตร ความเร็วเฉลี่ยที่จุดที่ 10 จะเป็นกี่เมตรต่อวินาที (O-NET’ 49)

  1. 1.0 เมตรต่อวินาที
  2. 1.5 เมตรต่อวินาที
  3. 2.0 เมตรต่อวินาที
  4. 2.5 เมตรต่อวินาที
 32. ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ (O-NET’ 49)
  1. ความเร็วคงที่
  2. ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  3. ความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอ
  4. ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วลดลง
ดูเฉลยคำตอบ
 1. หน่วย SI ในข้อใดเป็นหน่วยมูลฐานทั้งหมด
  1. แอมแปร์ เคลวิล แคนเดลา โมล
  2. เมตร องศาเซลเซียส เรเดียน คูลอมบ์
  3. กิโลกรัม โอห์ม ลูเมน พาสคาล
  4. วินาที โวลต์ เวเบอร์ ลักซ์
 2. ข้อใดไม่ใช่หน่วยฐานของระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI) ทั้งหมด (มช’42)
  1. วินาที โวลต์ แอมแปร์
  2. แคนเดลา ลูเมน เฮนรี่
  3. นิวตัน คูลอมป์ จูล
  4. โอห์ม โมล ซีเมนต์
 3. ปริมาณใดไม่ใช่ปริมาณมูลฐาน
  1. มวล
  2. ความยาว
  3. เวลา
  4. ประจุไฟฟ้า
 4. คำใดไม่ใช่คำอุปสรรค
  1. แคนเดลา
  2. มิลลิ
  3. ไมโคร
  4. เดคะ
 5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยอนุพัทธ์ในระบบ SI
  1. แอมแปร์
  2. จูล
  3. โมล
  4. แคนเดลา
 6. หน่วยในข้อใดเป็นหน่วยเสริม
  1. เรเดียน
  2. เมตร/วินาที
  3. เฮิรตซ์
  4. เคลวิน
 7. ในระบบเอสไอ เวลามีหน่วยเป็น
  1. วินาที
  2. นาที
  3. ชั่วโมง
  4. ถูกทุกข้อ
 8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความแตกต่างของปริมาณเวกเตอร์ และสเกลาร์
  1. ปริมาณเวกเตอร์มีทิศทาง แต่สเกลาร์ไม่มี
  2. ปริมาณสเกลาร์มีทิศทาง แต่เวกเตอร์ไม่มี
  3. ปริมาณเวกเตอร์มีขนาด แต่สเกลาร์ไม่มี
  4. ปริมาณสเกลาร์มีทิศขนาด แต่เวกเตอร์ไม่มี
 9. มวล 500 เมกะกรัม มีค่าเป็นกี่ไมโครกรัม
  1. \(5 \times 10^2\)
  2. \(5 \times 10^6\)
  3. \(5 \times 10^{12}\)
  4. \(5 \times 10^{14}\)
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   500 \;\; Mg &= 500 \times 10^6 \;\; g \\[6pt] &= \frac{500 \times 10^6}{10^{-6}} \;\; \mu g \\[6pt] &= 500 \times 10^{12} \;\; \mu g \\[6pt] &= 5 \times 10^{14} \;\; \mu g
   \end{align*}\)
 10. ปริมาณในข้อใดที่ได้จากการวัดโดยใช้ไม้บรรทัดที่มีความละเอียดถึง 0.1 เซนติเมตร
  1. 9 เซนติเมตร
  2. 9.0 เซนติเมตร
  3. 9.00 เซนติเมตร
  4. 9.000 เซนติเมตร
  แนวคิด

  • การบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม ต้องบันทึกตามค่าที่อ่านได้จริงจากเครื่องมือวัด และประมาณตัวเลขต่อท้ายอีก 1 ตัว เพื่อให้ผลการวัดใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
 11. ปริมาณ \(4 \times 10^{-7}\) เมตร เมื่อใช้คำอุปสรรคที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนเป็น
  1. 40 มิลลิเมตร
  2. 4 พิโกเมตร
  3. 0.4 ไมโครเมตร
  4. 0.4 นาโนเมตร
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   4 \times 10^{-7} \;\; m &= 4 \times 10^{-4} \;\; mm \\
   &= 4 \times 10^{5} \;\; pm \\
   &= 4 \times 10^{-1} = 0.4 \;\; \mu m \\
   &= 4 \times 10^{2} \;\; nm
   \end{align*}\)
 12. พื้นที่ 1.5 ตารางมิลลิเมตร คิดเป็นเท่าไรในหน่วยตารางเมตร
  1. \(1.5 \times 10^6\)
  2. \(1.5 \times 10^3\)
  3. \(1.5 \times 10^{-3}\)
  4. \(1.5 \times 10^{-6}\)
  แนวคิด

  • \(1.5 \;\; mm^2 = 1.5 \times 10^{-6} \;\; m^2 \)
 13. น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัม/ลบ.ซม. จะมีค่าเท่าใดในหน่วย กิโลกรัม/ลบ.เมตร
  1. \(10^{-6}\)
  2. \(10^{-3}\)
  3. \(10^3\)
  4. \(10^6\)
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   1 \;\; g/cm^3 &= 1 \times 10^{-3} \;\; kg/cm^3 \\[6pt] &= 1 \times 10^{-3} \times 10^6 \;\; kg/m^3 \\[6pt] &= 1 \times 10^{3} \;\; kg/m^3
   \end{align*}\)
 14. จงพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้
  ก. 1.2 + 62.543 + 10.12
  ข. 123.45 x 2.0
  จากโจทย์ที่ปรากฏข้างบนนี้ มีข้อความใดบ้างที่ถูกต้อง

  1. ผลลัพธ์ของข้อ ก. มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว และผลลัพธ์ของข้อ ข. มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
  2. ผลลัพธ์ของข้อ ก. มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว และผลลัพธ์ของข้อ ข. มีเลขนัยสำคัญ 5 ตัว
  3. ทั้งผลลัพธ์ของข้อ ก. และข้อ ข. มีเลขนัยสำคัญ 5 ตัว
  4. คำตอบเป็นอย่างอื่น
  แนวคิด

  • การบวกและการลบเลขนัยสำคัญ ให้บวกลบแบบวิธีการทางคณิตศาสตร์ก่อน แล้วพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ โดยผลลัพธ์ของเลขนัยสำคัญที่ได้ต้องมีตำแหน่งทศนิยมละเอียดเท่ากับปริมาณที่มีความละเอียดน้อยที่สุด
   ข้อ ก. คำนวนผลบวกได้ 1.2 + 62.543 + 10.12 = 73.863 โดยมีเลขที่มีทศนิยมน้อยที่สุดคือ 1.2 มีเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง แต่ให้พิจารณาถึงตำแหน่งที่ 2 ว่าถึง 5 หรือไม่ ถ้าถึงก็ให้เพิ่มค่าทศนิยมตำแหน่งที่ 1 อีก 1
   ดังนั้นคำตอบที่ได้ คือ 73.4
  • การคูณและการหารเลขนัยสำคัญ ให้ใช้วิธีการคูณและหารเหมือนทางคณิตศาสตร์ก่อน แล้วพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ โดยผลลัพธ์จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญของตัวคูณหรือตัวหารที่น้อยที่สุด
   ข้อ ก. คำนวนผลคูณได้ 123.45 x 2.0 = 246.9 โดยมีเลขที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 2.0 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว แต่ตัวที่ 3 คือเลข 6 ให้เพิ่มค่าตัวหน้าคือ 4 อีก 1 เป็น 5 จะได้ 250 แต่ต้องจัดให้มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว จึงจัดได้เป็น 2.5 x 102
 15. อัตราเร็ว 25 เมตร/วินาที มีค่าเท่าใดในหน่วย กิโลเมตร/ชั่วโมง
  1. \(10\)
  2. \(20\)
  3. \(30\)
  4. \(90\)
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   25 \;\; m/s &= \frac{25}{10^{-3}} \;\; km/s \\[6pt] &= 25 \times 10^{-3} \;\; km/s \\[6pt] &= 25 \times 10^{-3} \times 60 \times 60 \;\; km/hr \\[6pt] &= 90 \;\; km/h
   \end{align*}\)
 16. จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญของปริมาณต่อไปนี้ 105 , 0.0020 , 3500
  1. 3, 2 และ 4 ตัว
  2. 3, 4 และ 4 ตัว
  3. บอกไม่ได้, 1 และ 4ตัว
  4. 2, 1 และ 3 ตัว
 17. ปริมาณในข้อใดมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว ทั้งหมด
  1. \(0.15, 3 \times 10^{3}, 151\)
  2. \(1.00, 0.03, 0.12 \times 10^{-3}\)
  3. \(100.0, 100, 3.06 \times 10^9\)
  4. \(0.120, 4.32 \times 10^{-21} , 168\)
 18. นักเรียนคนหนึ่งใช้เครื่องวัดที่มีค่าความละเอียด 0.01 เซนติเมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญบาทได้ 2.59 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาเลขนัยสำคัญ เขาควรจะบันทึกค่าพื้นที่หน้าตัดดังนี้
  1. 5.27065 ตารางเซนติเมตร
  2. 5.2707 ตารางเซนติเมตร
  3. 5.271 ตารางเซนติเมตร
  4. 5.27 ตารางเซนติเมตร
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   area &= \pi r^2 \\[6pt] &= \frac{22}{7} \times (\frac{2.59}{2})^2 \;\; cm^2 \\[6pt] &= 5.27065 \;\; cm^2
   \end{align*}\)
  • ผลลัพธ์จะมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
   ดังนั้น เขาควรจะบันทึกค่าพื้นที่หน้าตัดได้ 5.27 ตารางเซนติเมตร
 19. ในการทดลองเพื่อคำนวณหาค่า X จากสมการ X = A + BC จำเป็นต้องทำการวัดปริมาณ A, B และ C ด้วยเครื่องวัด ถ้าสมมุติว่าวัดปริมาณดังกล่าวได้ดังนี้ A = 0.7 หน่วย, B = 2.05 หน่วย และ C = 10.50 หน่วย ดังนั้น X จะมีค่าเท่ากับกี่หน่วย
  1. 22
  2. 22.2
  3. 22.22
  4. 22.225
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   X &= A + B \times C \\
   &= 0.7 + (2.05 \times 10.50) \\
   &= 0.7 + 21.5 \\
   &= 22.2
   \end{align*}
   \)
 20. นักเรียนคนหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งได้ 5.27 เซนติเมตร เขาควรจะบันทึกรัศมีวงกลมวงนี้เป็นกี่เซนติเมตร (PAT2′ 52)
  1. 3
  2. 2.6
  3. 2.64
  4. 2.635
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   r &= \frac{5.27}{2} \;\; cm \\[6pt] &= 2.635 \;\; cm
   \end{align*}\)
  • ผลลัพธ์จะมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
   ดังนั้น เขาควรจะบันทึกรัศมีวงกลมได้ 2.64 เซนติเมตร
 21. ชายคนหนึ่งขับเรือได้ระยะทาง 88.00 กิโลเมตร ในเวลา 3.50 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง 30 นาที) เขาขับเรือด้วยอัตราเร็วเท่าใดในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
  1. 25.1
  2. 25.14
  3. 25.143
  4. 25.1429
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] &= \frac{88.00}{3.50} \;\; km/h \\[6pt] &= 25.142857 \;\; km/h
   \end{align*}\)
  • ผลลัพธ์จะมีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
   ดังนั้น เขาจะขับเรือด้วยอัตราเร็ว 25.1 km/h
 22. จากความสัมพันธ์ของปริมาณ 2 ปริมาณ เขียนเป็นสมการได้ว่า 2x + 3y = 6 เมื่อนำไปเขียนกราฟระบบพิกัดฉากจะได้กราฟมีค่าความชันเท่าไร
  1. \(-\frac{2}{3}\)
  2. \(\frac{2}{3}\)
  3. \(-\frac{2}{3}\)
  4. \(\frac{2}{3}\)
  แนวคิด

  • จัดรูปสมการให้อยู่ในรูป \(y = mx + c\) ซึ่ง \(m\) ค่าความชัน
  • \(\begin{align*}
   \quad y &= \frac{6-2x}{3} \\[6pt] \quad y &= -\frac{2}{3}x + 2 \\[6pt] \therefore m &= -\frac{2}{3}
   \end{align*}\)
 23. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 7 เมตร เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมจะได้การกระจัดเท่าใด
  1. 0
  2. 7
  3. 14
  4. 49
  แนวคิด

  • จากโจทย์ วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 7 เมตร ครบหนึ่งรอบ แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่กลับมายังจุดเริ่มต้น
   ดังนั้น การกระจัดของวัตถุจึงมีค่าเป็น 0
 24. เด็กคนหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 เมตรต่อวินาที เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ว 1 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาทีนี้
  1. 3.0 เมตรต่อวินาที
  2. 3.5 เมตรต่อวินาที
  3. 4.0 เมตรต่อวินาที
  4. 4.5 เมตรต่อวินาที
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] &= \frac{6 + 5 + 1}{3} \;\; m/s \\[6pt] &= 4 \;\; m/s \end{align*}\)
 25. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ถามว่าสินค้านั้นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
  1. 14 กิโลเมตร
  2. 65 กิโลเมตร
  3. 72 กิโลเมตร
  4. 79 กิโลเมตร
  แนวคิด

  • ระยะทาง คือ ระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด ณ เวลานั้นๆ
  • กระจัด คือ ระยะทางที่สั้นที่สุดที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่วัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเป็นเส้นตรง
 26. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร
  1. 10 วินาที
  2. 15 วินาที
  3. 20 วินาที
  4. 25 วินาที
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] t &= \frac{s}{v} \;\; s \\[6pt] &= \frac{500}{20} \;\; s \\[6pt] &= 25 \;\; s \end{align*}\)
 27. เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาที
  1. 0.2 เมตรต่อวินาที
  2. 1.0 เมตรต่อวินาที
  3. 1.4 เมตรต่อวินาที
  4. 2.0 เมตรต่อวินาที
  แนวคิด

  • โจทย์ถามอัตราเร็ว ดังนั้น ระยะทางที่ใช้คำนวน คือ ระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้
  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] &= \frac{(300 + 400)}{500} \;\; m/s \\[6pt] &= 1.4 \;\; m/s \end{align*}\)
 28. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเมือง A ไปเมือง B ที่อยู่ห่างกัน 200 กิโลเมตร ถ้าออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด
  1. 07.50 น.
  2. 08.05 น.
  3. 08.30 น.
  4. 08.50 น.
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] t &= \frac{s}{v} \\[6pt] &= \frac{200}{80} \;\; hr \\[6pt] &= 2.5 \;\; hr \end{align*}\)
  • ใช้เวลาเดินทาง 2.5 ชั่วโมง คือ 2 ชั่วโมง 30 นาที
 29. วัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ด้วยอัตราเร็ว 6.0 เมตรต่อวินาที ใช้เวลา 20 วินาที หลังจากนั้นเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C ด้วยอัตราเร็ว 4.0 เมตรต่อวินาที ใช้เวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด C
  1. 3.3 เมตรต่อวินาที
  2. 5.3 เมตรต่อวินาที
  3. 8.3 เมตรต่อวินาที
  4. 10 เมตรต่อวินาที
  แนวคิด

  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] s_{AB} &= v \times t \\[6pt] &= 6.0 \times 20 \;\; m \\[6pt] &= 120 \;\; m \\[6pt] s_{BC} &= 4.0 \times 10 \;\; m \\[6pt] &= 40 \;\; m \\[6pt] v_{AC} &= \frac{s_{AC}}{t_{AC}} \\[6pt] &= \frac{120 + 40}{20 + 10} \;\; m/s \\[6pt] &= 5.3 \;\; m/s \end{align*}\)
 30. จากรูปแสดงจุดห่างสม่ำเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้ง/วินาที ข้อความใดถูกต้องสำหรับการเคลื่อนที่นี้
  1. ความเร็วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
  2. ความเร่งเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
  3. ความเร่งคงตัวและไม่เป็นศูนย์
  4. ระยะทางเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
  แนวคิด

  • ระยะทางระหว่างจุดคงที่ซึ่งแสดงว่าความเร็วคงที่ ความเร่งมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่งผลทำให้ระยะเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
 31. ในการทดลองปล่อยถุงทรายให้ตกแบบเสรี โดยลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณ เวลาที่เคาะจุดทุกๆ 1/50 วินาที จุดบนแถบกระดาษปรากฏดังรูป ถ้าระยะระหว่าง จุดที่ 9 ถึงจุดที่ 10 วัดได้ 3.80 เซนติเมตร และระยะระหว่างจุดที่ 10 ถึงจุดที่ 11 วัดได้ 4.20 เซนติเมตร ความเร็วเฉลี่ยที่จุดที่ 10 จะเป็นกี่เมตรต่อวินาที (O-NET’ 49)
  1. 1.0 เมตรต่อวินาที
  2. 1.5 เมตรต่อวินาที
  3. 2.0 เมตรต่อวินาที
  4. 2.5 เมตรต่อวินาที
  แนวคิด

  • หาความเร็วเฉลี่ยตั้งแต่จุดที่ 9 ถึงจุดที่ 11 เราจะได้ความเร็วเฉลี่ยที่จุดที่ 10
  • \(\begin{align*}
   v &= \frac{s}{t} \\[6pt] &= \frac{3.8 + 4.2}{2 \times \frac{1}{50}} \;\; cm/s \\[6pt] &= 200 \;\; cm/s \\[6pt] &= 200 \times 10^{-2} \;\; m/s \\[6pt] &= 2 \;\; m/s
   \end{align*}\)
 32. ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ (O-NET’ 49)
  1. ความเร็วคงที่
  2. ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  3. ความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอ
  4. ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วลดลง

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress