แบบฝึกหัด การเคลื่อนที่ในแนวตรง ชุดที่ 1

 1. วัตถุหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 2 m/s2 เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที จะมีความเร็วเป็นเท่าใด
 2. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที หลังจากนั้น 40 วินาที รถยนต์มีความเร็ว 7 เมตรต่อวินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่
 3. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร่ง 5 เมตรต่อ(วินาที)2 ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 480 เมตร วัตถุเคลื่อนที่มาแล้วกี่วินาที
 4. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วต้น 5 เมตรต่อวินาที และมีความเร่ง 5 เมตรต่อ(วินาที)2 ขณะที่วัตถุมีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที วัตถุเคลื่อนที่มาได้ระยะทางเท่าใด
 5. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งข้ามสะพานพุทธฯ ขณะที่วิ่งขึ้นสะพานมีความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที และเมื่อลงจากสะพานมีความเร็ว 18 เมตรต่อวินาที โดยใช้เวลาวิ่งบนสะพาน 20 วินาที อยากทราบว่าสะพานพุทธยาวเท่าใด
 6. รถยนต์ A และ B วิ่งเข้าหากันบนถนนตรง รถยนต์ A วิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ส่วนรถยนต์ B วิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ขณะที่อยู่ห่างกัน 325 รถยนต์ทั้งสองต่างเบรกและหยุดได้พอดีพร้อมกัน โดยอยู่ห่างกัน 25 เมตร เวลาที่ทั้งสองใช้เป็นเท่าไร
 7. ชูชาติกับชูชีพวิ่งแข่งกันบนถนนตรง โดยชูชาติต่อให้ชูชีพระยะทางค่าหนึ่ง ถ้าทั้งสองคนออกวิ่งพร้อมกันจากจุดหยุดนิ่ง โดยชูชาติวิ่งด้วยความเร่ง 5 เมตรต่อ(วินาที)2 ส่วนชูชาติวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อ(วินาที)2 ปรากฏว่าชูชาติวิ่งไปทันชูชีพ เมื่อชูชีพวิ่งไปได้ระยะทาง 80 เมตรพอดี อยากทราบว่าชูชาติต่อให้ชูชีพกี่เมตร
 8. โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งจากยอดตึกสูง 160 เมตร ด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหา
  (ก) ความเร็วของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 1, 2 และ 3 วินาที
  (ข) ตำแหน่งสูงสุดของลูกบอลจากพื้นดิน
  (ค) เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนลูกบอลตกลงถึงที่เดิม
  (ง) ตำแหน่งของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที
  (จ) เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนลูกบอลตกถึงพื้นดิน
 9. ส้มผลหนึ่งถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที จากพื้นดิน จงหาว่า
  (ก) ส้มขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร
  (ข) ส้มใช้เวลานานเท่าใดจึงจะขึ้นถึงจุดสูงสุด
  (ค) ส้มใช้เวลานานเท่าใดจึงจะตกถึงที่เดิม นับจากเริ่มโยน
 10. ปล่อยถุงทรายจากหน้าผาสูง 20 เมตร ขณะเดียวกัน โยนก้อนหินขึ้นไปจากพื้นดินด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหาว่า
  (ก) นานเท่าใดวัตุทั้งสองจึงสวนกัน
  (ข) ขณะสวนกันทั้งคู่มีความเร็วเท่าใด
  (ค) ขณะสวนกันทั้งคู่อยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร
  (ง) หลังจากสวนกันแล้วนานเท่าใดก้อนหินจึงขึ้นถึงจุดสูงสุด
 11. รถไฟขบวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจากสถานี ก ไปยังสถานี ข ซึ่งอยู่ห่างกัน 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 นาที ในเวลา 20 วินาทีแรก รถแล่นด้วยความเร่ง และ 20 วินาทีสุดท้ายรถแล่นด้วยความหน่วง นอกนั้นแล่นด้วยความเร็วคงตัว จงหา
  (ก) ความเร่ง
  (ข) ความหน่วง
  (ค) ความเร็วคงตัว
 12. บอลลูนหนึ่งลอยขึ้นตรงๆ ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที เมื่อสูงจากพื้นดิน 30 เมตร ผู้อยู่ในบอลลูนก็ปล่อยถุงทรายลงมาซึ่งตกแบบเสรี นานเท่าใดวัตถุจึงตกถึงพื้น
ดูเฉลยคำตอบ
 1. วัตถุหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 2 m/s2 เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที จะมีความเร็วเป็นเท่าใด

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-01
  • \(\begin{align*}
   v &= u + at \\[6pt] &= 0 + (2)(5) \\[6pt] &= 10 \\[6pt] \therefore v &= 10 \;\; m/s
   \end{align*}\)
 2. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที หลังจากนั้น 40 วินาที รถยนต์มีความเร็ว 7 เมตรต่อวินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-02
  • \(\begin{align*}
   v &= u + at \\[6pt] 7 &= 15 + a(40) \\[6pt] a &= \frac{7 – 15}{40} = \frac{-8}{40} = -\frac{2}{10} \\[6pt] \therefore a &= -0.2 \;\; m/s^2
   \end{align*}\)
 3. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร่ง 5 เมตรต่อ(วินาที)2 ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 480 เมตร วัตถุเคลื่อนที่มาแล้วกี่วินาที

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-03
  • \(\begin{align*}
   s &= ut + \frac{1}{2}at^2 \\[6pt] 480 &= 10t + \frac{1}{2}(5)t^2 \\[6pt] 480 &= 10t + \frac{5}{2}t^2 \\[6pt] \frac{5}{2}t^2 + 10t \; – 480 &= 0 \\[6pt] t^2 + 4t \; – 192 &= 0 \\[6pt] (t + 16)(t – 12) &= 0 \\[6pt] t &= -16, 12 \\[6pt] \therefore t &= 12 \;\; s
   \end{align*}\)
 4. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วต้น 5 เมตรต่อวินาที และมีความเร่ง 5 เมตรต่อ(วินาที)2 ขณะที่วัตถุมีความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที วัตถุเคลื่อนที่มาได้ระยะทางเท่าใด

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-04
  • \(\begin{align*}
   v^2 &= u^2 + 2as \\[6pt] (30)^2 &= 5^2 + 2(5)s \\[6pt] 900 &= 25 + 10s \\[6pt] 875 &= 10s \\[6pt] s &= 87.5 \\[6pt] \therefore s &= 87.5 \;\; m
   \end{align*}\)
 5. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งข้ามสะพานพุทธฯ ขณะที่วิ่งขึ้นสะพานมีความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที และเมื่อลงจากสะพานมีความเร็ว 18 เมตรต่อวินาที โดยใช้เวลาวิ่งบนสะพาน 20 วินาที อยากทราบว่าสะพานพุทธยาวเท่าใด

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-05
  • \(\begin{align*}
   s &= \Bigl(\frac{u + v}{2}\Bigl)t \\[6pt] &= \Bigl(\frac{12 + 18}{2}\Bigl)20 \\[6pt] &= \bigl(\frac{30}{2}\bigl)20 \\[6pt] &= 300 \\[6pt] \therefore s &= 300 \;\; m
   \end{align*}\)
 6. รถยนต์ A และ B วิ่งเข้าหากันบนถนนตรง รถยนต์ A วิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ส่วนรถยนต์ B วิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ขณะที่อยู่ห่างกัน 325 รถยนต์ทั้งสองต่างเบรกและหยุดได้พอดีพร้อมกัน โดยอยู่ห่างกัน 25 เมตร เวลาที่ทั้งสองใช้เป็นเท่าไร

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-06
  • เมื่อรถทั้งสองหยุดได้พอดีพร้อมกัน แสดงว่า \(v_1 = v_2 = 0\) และรถยนต์ทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  • ให้รถยนต์ A วิ่งได้ระยะทาง \(s_A\) และรถยนต์ B วิ่งได้ระยะทาง \(s_B\) เราจะหาระยะทางที่รถยนต์ทั้งสองวิ่งได้ คือ
  • \(\begin{align*}
   s_A + s_B &= 325 \; – 25 \\[6pt] &= 300 \;\; m
   \end{align*}\)
  • \(\begin{align*}
   s_A + s_B &= 300 \\[6pt] \Bigl(\frac{u_A + v_A}{2}\Bigl)t + \Bigl(\frac{u_B + v_B}{2}\Bigl)t &= 300 \\[6pt] \Bigl(\frac{10 + 0}{2}\Bigl)t + \Bigl(\frac{20 + 0}{2}\Bigl)t &= 300 \\[6pt] 5t + 10t &= 300 \\[6pt] 15t &= 300 \\[6pt] t &= 20 \\[6pt] \therefore t &= 20 \;\; s
   \end{align*}\)
 7. ชูชาติกับชูชีพวิ่งแข่งกันบนถนนตรง โดยชูชาติต่อให้ชูชีพระยะทางค่าหนึ่ง ถ้าทั้งสองคนออกวิ่งพร้อมกันจากจุดหยุดนิ่ง โดยชูชาติวิ่งด้วยความเร่ง 5 เมตรต่อ(วินาที)2 ส่วนชูชาติวิ่งด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อ(วินาที)2 ปรากฏว่าชูชาติวิ่งไปทันชูชีพ เมื่อชูชีพวิ่งไปได้ระยะทาง 80 เมตรพอดี อยากทราบว่าชูชาติต่อให้ชูชีพกี่เมตร

  วิธีทำ

  • ทั้งสองคนออกวิ่งพร้อมกันจากจุดหยุดนิ่ง แล้ววิ่งไปทันกัน แสดงว่า ทั้งสองคนใช้เวลาวิ่งเท่ากัน โดยจะกำหนดระยะทางที่ชูชาติต่อให้ชูชีพ มีค่าเป็น x เมตร
  • เมื่อทั้งสองคนวิ่งไปทันกัน ระยะทางที่ชูชีพวิ่งได้ คือ 80 เมตร และระยะทางที่ชูชาติวิ่งได้ คือ 80 + x เมตร
  • Linear motion exercise 1-07
  • เราจะหาเวลาที่ชูชีพวิ่งได้จาก
  • \(\begin{align*}
   s_2 &= u_2t + \frac{1}{2}a_2t^2 \\[6pt] 80 &= (0)t + \frac{1}{2}(4)t^2 \\[6pt] 80 &= 2t^2 \\[6pt] t^2 &= 40 \\[6pt] \end{align*}\)
  • พักสมการไว้ก่อน ทีนี้มาดูสมการของชูชาติ
  • \(\begin{align*}
   s_1 &= u_1t + \frac{1}{2}a_1t^2 \\[6pt] 80 + x &= (0)t + \frac{1}{2}(5)t^2 \\[6pt] 80 + x &= \frac{5}{2}t^2 \\[6pt] 80 + x &= \frac{5}{2}(40) \qquad \text{แทนค่า} \;\; t^2 = 40 \\[6pt] x &= 100 \; – 80 \\[6pt] x &= 20 \\[6pt] \therefore x &= 20 \;\; m
   \end{align*}\)
 8. โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งจากยอดตึกสูง 160 เมตร ด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหา
  (ก) ความเร็วของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 1, 2 และ 3 วินาที
  (ข) ตำแหน่งสูงสุดของลูกบอลจากพื้นดิน
  (ค) เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนลูกบอลตกลงถึงที่เดิม
  (ง) ตำแหน่งของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที
  (จ) เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนลูกบอลตกถึงพื้นดิน

  วิธีทำ

  • เรากำหนดให้ปริมาณที่มีทิศขึ้นมีค่าเป็นบวก และปริมาณที่มีทิศลงมีค่าเป็นลบ
  • โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง \(u = +20 \; m/s\) และ \(g = -10 \; m/s^2\)
  • Linear motion exercise 1-08
  • (ก) ความเร็วของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 1, 2 และ 3 วินาที
  • \(\begin{align*}
   \quad t=1; \qquad v &= u + gt \\[6pt] &= 20 + (-10)(1) \\[6pt] &= 20 \; – 10 \\[6pt] &= 10 \\[10pt] \quad t=2; \qquad v &= u + gt \\[6pt] &= 20 + (-10)(2) \\[6pt] &= 20 \; – 20 \\[6pt] &= 0 \\[10pt] \quad t=3; \qquad v &= u + gt \\[6pt] &= 20 + (-10)(3) \\[6pt] &= 20 \; – 30 \\[6pt] &= -10 \\[10pt] \end{align*}\)
  • \(\therefore t=1, \;v = 10 \; m/s\;\) (ลูกบอลกำลังพุ่งขึ้น)
  • \(\quad t=2, \;v = 0 \; m/s\;\) (ลูกบอลอยู่จุดสูงสุด และหยุดนิ่ง)
  • \(\quad t=3, \;v = -10 \; m/s\;\) (ลูกบอลกำลังตกลงพื้น)
  • (ข) ตำแหน่งสูงสุดของลูกบอลจากพื้นดิน หมายถึง ตำแหน่งที่มีอัตราเร็ว = 0
  • \(\begin{align*}
   \qquad v^2 &= u^2 + 2gs \\[6pt] 0 &= 20^2 + 2(-10)s \\[6pt] 0 &= 400 \; – 20s \\[6pt] 20s &= 400 \\[6pt] s &= 20 \\[6pt] \end{align*}\)
  • \(\therefore s = 20 \; m\) หรือ ลูกบอลอยู่สูงจากยอดตึก 20 เมตร
  • (ค) เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนลูกบอลตกลงถึงที่เดิม หมายถึง ลูกบอลพุ่งขึ้นไปจุดสูงสุด แล้วกำลังตกลงสู่พื้น ในขณะที่มีการกระจัดเป็น 0 เมตร
  • \(\begin{align*}
   \qquad s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] 0 &= 20t + \frac{1}{2}(-10)t^2 \\[6pt] 0 &= 20t \; – 5t^2 \\[6pt] 5t^2 \; – 20t &= 0 \\[6pt] 5t(t \;- 4) &= 0 \\[6pt] t &= 0, 4 \\[6pt] \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 4 \; s\) แต่ \(t = 0\) ไม่ใช่คำตอบ เพราะเป็นเวลาที่เราเริ่มโยนลูกบอล
  • (ง) ตำแหน่งของลูกบอลเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที
  • \(\begin{align*}
   \qquad s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] &= 20(5) + \frac{1}{2}(-10)(5)^2 \\[6pt] &= 100 \; – 5(25) \\[6pt] &= 100 \; – 125 \\[6pt] &= -25 \\[6pt] \end{align*}\)
  • \(\therefore s = -25 \; s\;\) (ลูกบอลอยู่ต่ำกว่าจุดที่โยน 25 เมตร)
  • (จ) เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนลูกบอลตกถึงพื้นดิน
  • \(\begin{align*}
   \qquad s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] -160 &= 20t + \frac{1}{2}(-10)t^2 \\[6pt] -160 &= 20t \; – 5(t)^2 \\[6pt] 5t^2 \; – 20t \;- 160 &= 0 \\[6pt] t^2 \; – 4t \; – 32 &= 0 \\[6pt] (t \; – 8)(t + 4) &= 0 \\[6pt] t &= 8, -4
   \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 8 \; s\;\)
 9. ส้มผลหนึ่งถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที จากพื้นดิน จงหาว่า
  (ก) ส้มขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร
  (ข) ส้มใช้เวลานานเท่าใดจึงจะขึ้นถึงจุดสูงสุด
  (ค) ส้มใช้เวลานานเท่าใดจึงจะตกถึงที่เดิม นับจากเริ่มโยน

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-09
  • (ก) ส้มขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร หมายถึง ให้หาระยะทางเมื่ออัตราเร็วเป็น 0
  • \(\begin{align*}
   \qquad v^2 &= u^2 + 2gs \\[6pt] 0 &= 10^2 + 2(-10)s \\[6pt] 0 &= 100 \; – 20s \\[6pt] 20s &= 100 \\[6pt] s &= \frac{100}{20} \\[6pt] &= 5
   \end{align*}\)
  • \(\therefore s = 5 \; m\;\)
  • (ข) ส้มใช้เวลานานเท่าใดจึงจะขึ้นถึงจุดสูงสุด โดยเราจะเอาระยะทางที่ส้มขึ้นไปได้สูงสุดในข้อ (ก) มาใช้คำนวนหาเวลา
  • \(\begin{align*}
   \qquad s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] 5 &= 10t + \frac{1}{2}(-10)t^2 \\[6pt] 5 &= 10t \; – 5t^2 \\[6pt] 5t^2 \; – 10t + 5 &= 0 \\[6pt] t^2 \; – 2t + 1 &= 0 \\[6pt] (t \; – 1)(t \;- 1) &= 0 \\[6pt] t &= 1
   \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 1 \; s\;\)
  • (ค) ส้มใช้เวลานานเท่าใดจึงจะตกถึงที่เดิม นับจากเริ่มโยน
  • \(\begin{align*}
   \qquad s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] 0 &= 10t + \frac{1}{2}(-10)t^2 \\[6pt] 0 &= 10t \; – 5t^2 \\[6pt] 5t^2 \; – 10t &= 0 \\[6pt] 5t(t \; – 2) &= 0 \\[6pt] t &= 0, 2
   \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 2 \; s\;\)
 10. ปล่อยถุงทรายจากหน้าผาสูง 20 เมตร ขณะเดียวกัน โยนก้อนหินขึ้นไปจากพื้นดินด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาที จงหาว่า
  (ก) นานเท่าใดวัตุทั้งสองจึงสวนกัน
  (ข) ขณะสวนกันทั้งคู่มีความเร็วเท่าใด
  (ค) ขณะสวนกันทั้งคู่อยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร
  (ง) หลังจากสวนกันแล้วนานเท่าใดก้อนหินจึงขึ้นถึงจุดสูงสุด

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-10
  • (ก) นานเท่าใดวัตุทั้งสองจึงสวนกัน
  • เนื่องจาก เราไม่รู้ว่าวัตถุทั้งสองใช้เวลาเท่าไร หรือเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไรถึงจะสวนกัน แต่เรารู้ว่าวัตถุทั้งสองจะสวนกัน ทำให้เรารู้ว่าระยะทางที่วัตถุทั้งสองเคลื่อนที่ได้รวมกันเป็น 20 เมตร สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า \(s_1 + s_2 = 20 \; m\)
  • คิดที่ถุงทราย ในสมการนี้เราต้องการให้ระยะทางที่ถุงทรายเคลื่อนที่เป็น + ดังนั้น เราจะให้ g เป็น +
  • \(\begin{align*}
   \qquad s_1 &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] s_1 &= 0 + \frac{1}{2}(10)t^2 \\[6pt] s_1 &= 5t^2 \qquad \qquad \qquad (1)
   \end{align*}\)
  • คิดที่ก้อนหิน (คิดตามปกติ โดยให้ทิศขึ้นมีค่าเป็นบวก, ทิศลงมีค่าเป็นลบ)
  • \(\begin{align*}
   \qquad s_2 &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] s_2 &= 20t + \frac{1}{2}(-10)t^2 \\[6pt] s_2 &= 20t \; – 5t^2 \qquad \qquad (2)
   \end{align*}\)
  • \((1) + (2);\)
  • \(\begin{align*}
   \qquad s_1 + s_2 &= 20t \\[6pt] 20 &= 20t \\[6pt] t &= 1
   \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 1 \; s\;\)
  • (ข) ขณะสวนกันทั้งคู่มีความเร็วเท่าใด
  • คิดที่ถุงทราย
  • \(\begin{align*}
   \qquad v_1 &= u_1 + g_1t \\[6pt] &= 0 + (-10)(1) \\[6pt] &= -10
   \end{align*}\)
  • \(\therefore v_1 = -10 \; m/s\;\)
  • ขณะสวนกัน ถุงทรายกำลังตกลงด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที
  • คิดที่ก้อนหิน
  • \(\begin{align*}
   \qquad v_2 &= u_2 + g_2t \\[6pt] &= 20 + (-10)(1) \\[6pt] &= 10
   \end{align*}\)
  • \(\therefore v_2 = 10 \; m/s\;\)
  • ขณะสวนกัน ก้อนหินกำลังพุ่งขึ้นด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที
  • (ค) ขณะสวนกันทั้งคู่อยู่สูงจากพื้นดินเท่าไร
  • คิดที่ถุงทราย
  • \(\begin{align*}
   \qquad v_1^2 &= u_1^2 + 2gs_1 \\[6pt] (-10)^2 &= 0 + 2(-10)s_1 \\[6pt] 100 &= -20s_1 \\[6pt] s_1 &= -5
   \end{align*}\)
  • \(\therefore s_1 = -5 \; m\;\)
  • ขณะสวนกัน ถุงทรายร่วงลงมาจากจุดที่ปล่อย 5 เมตร หรือ อยู่สูงจากพื้นดิน 15 เมตร
  • ดังนั้น ก้อนหินจะอยู่สูงจากพื้นดิน 15 เมตรเช่นกัน
  • (ง) หลังจากสวนกันแล้วนานเท่าใดก้อนหินจึงขึ้นถึงจุดสูงสุด
  • \(\begin{align*}
   \qquad v_2 &= u_2 + gt \\[6pt] 0 &= 20 + (-10)t \\[6pt] 10t &= 20 \\[6pt] t &= 2
   \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 2 \; – 1 = 1 \; s\;\)
  • ก้อนหินใช้เวลาตั้งแต่เริ่มโยนจนขึ้นไปถึงจุดสูงสุด 2 วินาที ดังนั้น หลังจากที่สวนกันแล้ว ก้อนหินจะใช้เวลา 1 วินาทีเพื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุด
 11. รถไฟขบวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจากสถานี ก ไปยังสถานี ข ซึ่งอยู่ห่างกัน 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 นาที ในเวลา 20 วินาทีแรก รถแล่นด้วยความเร่ง และ 20 วินาทีสุดท้ายรถแล่นด้วยความหน่วง นอกนั้นแล่นด้วยความเร็วคงตัว จงหา
  (ก) ความเร่ง
  (ข) ความหน่วง
  (ค) ความเร็วคงตัว

  วิธีทำ

  • จากโจทย์ เราทราบว่า สถานี ก และสถานี ข อยู่ห่างกัน 3000 เมตร และ รถไฟใช้เวลาเดินทางรวม 2 นาที หรือ 120 วินาที
  • Linear motion exercise 1-11-1
  • และจากที่โจทย์กำหนด เราสามารถเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ v-t ได้ดังนี้
  • Linear motion exercise 1-11-2
  • เราเริ่มจาก หา v ก่อน โดยเรารู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟ v-t คือ ระยะทาง ดังนั้น พื้นที่ใต้กราฟทั้งหมด คิดเป็น 3000 คือ พื้นที่ของสามเหลี่ยมทางซ้าย (วินาทีที่ 0-20) + พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลาง (วินาทีที่ 20-100) + พื้นที่ของสามเหลี่ยมทางขวา (วินาทีที่ 100-120)
  • \(\begin{align*}
   \qquad 3000 &= \frac{1}{2}(20)v + (100 – 20)(v) + \frac{1}{2}(20)v \\[6pt] 3000 &= 10v + 80v + 10v \\[6pt] 100v &= 3000 \\[6pt] v &= 30
   \end{align*}\)
  • (ก) ความเร่ง
  • \(\begin{align*}
   \qquad v &= u + at \\[6pt] 30 &= 0 + a(20) \\[6pt] a &= \frac{30}{20} = 1.5
   \end{align*}\)
  • \(\therefore a = 1.5 \; m/s^2\;\)
  • (ข) ความหน่วง
  • \(\begin{align*}
   \qquad v &= u + at \\[6pt] 0 &= 30 + a(20) \\[6pt] a &= -\frac{30}{20} = -1.5
   \end{align*}\)
  • \(\therefore a = -1.5 \; m/s^2\;\)
  • (ค) ความเร็วคงตัว ซึ่งเราได้หาไว้ในตอนแรกแล้ว คือ \(30 \; m/s\)
 12. บอลลูนหนึ่งลอยขึ้นตรงๆ ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที เมื่อสูงจากพื้นดิน 30 เมตร ผู้อยู่ในบอลลูนก็ปล่อยถุงทรายลงมาซึ่งตกแบบเสรี นานเท่าใดวัตถุจึงตกถึงพื้น

  วิธีทำ

  • Linear motion exercise 1-12
  • \(\begin{align*}
   \qquad s &= ut + \frac{1}{2}gt^2 \\[6pt] -30 &= 5t + \frac{1}{2}(-10)t^2 \\[6pt] -30 &= 5t \; – 5t^2 \\[6pt] 5t^2 \; – 5t \; – 30 &= 0 \\[6pt] t^2 \; – t \; – 6 &= 0 \\[6pt] (t \; – 3)(t + 2) &= 0\\[6pt] t &= 3, -2\\[6pt] \end{align*}\)
  • \(\therefore t = 3 \; s\;\)

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress