โจทย์คลื่นกล

 1. คลื่นน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 24 เมตรต่อวินาที ปรากฏว่าจุดบนคลื่นที่มีเฟสต่างกัน 45 องศา อยู่ห่างกัน 10 เซนติเมตร จงหาความยาวและความถี่ของคลื่นน้ำนี้
 2. คลื่นมีความถี่ 500 รอบต่อนาที อัตราเร็ว 300 เมตรต่อวินาที จุดบนคลื่นที่มีเฟสต่างกัน 36° จะอยู่ห่างกันเท่าใด
 3. ถ้าจุดสองจุดบนคลื่นซึ่งมีเฟสต่างกัน \(4\pi\) เรเดียน อยู่ห่างกัน 20 เมตร จงหาอัตราเร็วคลื่น ถ้าคลื่นขบวนนี้มีความถี่ 5 เฮิรตซ์
 4. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 10 รอบ/วินาที เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 50 เมตร/วินาที จุดบนคลื่นที่มีเฟสต่างกัน 72 องศา จะอยู่ห่างกันเท่าใด
 5. คลื่นซึ่งมีความถี่ 500 เฮิรตซ์ ในเวลา 2 วินาที เคลื่อนที่ได้ 100 เมตร คลื่นนี้มีความยาวคลื่นกี่เมตร
 6. แหล่งกำเนิดคลื่นผิวน้ำสั่น 20 รอบในเวลา 2 วินาที วัดได้ว่าสันคลื่นลูกที่สองกับสันคลื่นลูกที่ห้า อยู่ห่างกัน 45 ซม. คลื่นนี้มีอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที
 7. คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที จงหาระยะห่างระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน
 8. แหล่งกำเนิดคลื่นให้ความถี่ 300 เฮิรตซ์ ความยาวคลื่น 0.25 เมตร คลื่นชุดนี้จะต้องใช้เวลากี่วินาทีจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 150 เมตร
 9. ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้ถาดคลื่นกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุน 4 รอบ/วินาที ถ้าคลื่นบนผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12 เซนติเมตร/วินาที จงหาความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้นเป็นเซนติเมตร
 10. ในการสังเกตของนักเรียนกลุ่มหนึ่งพบว่า เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลวงกลมขึ้นในถาดคลื่น รัศมีของคลื่นดลวงกลมที่เวลาต่างๆ เป็นไปตามกราฟข้างล่าง

  ถามว่า นักเรียนกลุ่มนี้ทำให้เกิดคลื่นต่อเนื่องขึ้นในถาดคลื่นด้วยความถี่ 10 เฮิรตซ์ ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดจะอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตร
 11. คลื่นขบวนหนึ่งเดินทางจากน้ำตื้นไปยังบริเวณน้ำลึก แนวทางเดินของคลื่นตกกระทบทำมุมตกกระทบ 30° ถ้าความยาวคลื่นในบริเวณน้ำลึกเป็น \(\sqrt{3}\) เท่าของความยาวคลื่นในบริเวณน้ำตื้น จงหามุมหักเห
 12. คลื่นน้ำมีอัตราเร็วในน้ำลึกเป็น 5/3 เท่าของอัตราเร็วในน้ำตื้น จงหาขนาดของมุมตกกระทบที่ทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมด
ดูเฉลยคำตอบ
Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-01

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-02

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-03

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-04

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-05

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-06

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-07

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-08

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-09

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-10

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-11

Physics-Mechanical-Wave-Ex-1-12

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress