โจทย์เรื่องรากที่ n ของจำนวนจริง

เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์

 1. \(\sqrt{75} + 2\sqrt{27} \ – \sqrt{48}\)
 2. \(\frac{1}{\sqrt{3} \ + \ 2}\)
 3. \(\sqrt{72x} + \sqrt{8x} \ – \sqrt{32x}\)
 4. \((3\sqrt{7} \ – 2 )(5\sqrt{7} + 3)\)
 5. \(\sqrt[3]{625} \ – \sqrt[3]{135}\)
 6. \((7 \ – 2\sqrt{5})^2\)
 7. \(\sqrt{20} + \sqrt{90} \ – \sqrt{40}\)
 8. \(\sqrt[5]{96} + \sqrt[5]{729}\)
 9. \(\sqrt[3]{54x^3y}\)
 10. \(\frac{2x^2y}{\sqrt{2xy}}\)
 11. \(\frac{3 \ – \sqrt{x}}{\sqrt{x} \ – \ 5}\)
 12. \(\sqrt{108} \ – \sqrt{48}\)
 13. \(\frac{3}{\sqrt{3} \ + \sqrt{2}}\)
 14. \(\sqrt{36x} \ – \sqrt{4x}\)
 15. \((4\sqrt{2} \ – \sqrt{3})(3\sqrt{2} + \sqrt{3})\)
ดูเฉลยคำตอบ
Math-Root-1-1

Math-Root-1-2

Math-Root-1-3

Math-Root-1-4

Math-Root-1-5

Math-Root-1-6

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress