กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง

[wbcr_php_snippet id=”1154″]
กริยา V1 กริยา V2 กริยา V3 คำแปล
arise arose arisen ขึ้น, เกิดขึ้น
awake awoke awoken ปลุก, กระตุ้น
babysit babysat babysat ดูแลเด็ก
be was, were been เป็น, อยู่, คือ
bear bore born ออกลูก
bear bore borne ทนทาน, ยอมรับ
beat beat beat, beaten ตี
become became become กลายเป็น
begin began begun เริ่ม
behold beheld beheld ดู, จ้อง
bend bent bent งอ, โค้ง
bet bet, betted bet, betted พนัน
bid bid, bade bid, bidden สั่ง, ประมูล
bind bound bound ผูก
bite bit bitten กัด
bleed bled bled เลือดออก
bless blessed, blest blessed, blest อวยพร
blow blew blown เป่า
break broke broken ทำแตก
breed bred bred ออกลูก
bring brought brought นำมา
broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted กระจายเสียง
build built built สร้าง
burn burned, burnt burned, burnt เผาไหม้
burst burst burst ระเบิดออก
bust bust, busted bust, busted ทำแตก, เข้าจับกุม
buy bought bought ซื้อ
cast cast cast ขว้าง, ทิ้ง
catch caught caught จับ
choose chose chosen เลือก
cleave cleft, clove cleft, cloven แยกออก, ผ่า
cling clung clung ยึดกับ
come came come มา
cost cost, costed cost, costed มีราคา
creep crept crept คลาน
cut cut cut ตัด
deal dealt dealt กระจาย, ติดต่อ
dig dug dug ขุด
dive dived, dove dived ดำน้ำ, ดิ่งลง
do did done ทำ
draw drew drawn วาดภาพ
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
eat ate eaten กิน
fall fell fallen ตก, ล้ม
feed fed fed ให้อาหาร, เลี้ยง
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought ต่อสู้
find found found ค้น,หา, พบ
fit fit, fitted fit, fitted ใส่พอดี
flee fled fled หลบหนี
fling flung flung โยน, ขว้าง
fly flew flown บิน
forbid forbade forbidden ห้าม
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted ทำนาย
forget forgot forgotten ลืม
forgive forgave forgiven ยกโทษให้
forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
freeze froze frozen เป็นน้ำแข็ง, หยุด
get got got, gotten ได้รับ
give gave given ให้
go went gone ไป
grind ground ground บด, โม่
grow grew grown เจริญงอกงาม
hang hung, hanged hung, hanged แขวนคอ, ห้อย
hear heard heard ได้ยิน
hide hid hidden ซ่อน
hit hit hit ตี
hold held held ถือ, จับ
hurt hurt hurt ทำร้าย
keep kept kept เก็บรักษา
kneel kneeled, knelt kneeled, knelt คุกเข่า
knit knitted, knit knitted, knit ถัก, ชุน
know knew known รู้จัก
lay laid laid นอนลง, วางไข่
lead led led นำ, พา
leap leaped, leapt leaped, leapt กระโดด, ข้าม
learn learned, learnt learned, learnt เรียนรู้
leave left left ออกจาก
lend lent lent ให้ยืม
let let let ปล่อย, อนุญาต
lie lay lain นอน, วาง
light lighted, lit lighted, lit จุดไฟ
lose lost lost ทำหาย
make made made ทำ
may might อาจจะ
mean meant meant หมายถึง
meet met met พบ
mislead misled misled นำไปในทางที่ผิด
mistake mistook mistaken ผิดพลาด, เข้าใจผิด
mow mowed mowed, mown ตัดหญ้า
overcome overcame overcome เอาชนะ
overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
overhear overheard overheard แอบได้ยิน
oversleep overslept overslept นอนเลยเวลา
overtake overtook overtaken ไล่ทัน, ตามทัน
pay paid paid จ่าย, ชำระ
put put put วาง
read read read อ่าน
rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่
rewrite rewrote rewritten เขียนใหม่
rid rid, ridded rid, ridded ปลดปล่อย, กำจัด
ride rode ridden ขี่
ring rang rung สั่นกระดิ่ง
rise rose risen ขึ้น, เพิ่มขึ้น
run ran run วิ่ง
say said said พูด
see saw seen เห็น
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set จัดวาง
sew sew sewd, sewn เย็บ
shake shook shaken สั่น
shave shaved shaved, shaven โกน
shear sheard sheard, shorn ตัดขนแกะ
shed shed shed หลั่งน้ำตา, ทิ้ง
shine shined, shone shined, shone เปล่งแสง
shoe shod shod, shodden สวม (รองเท้า)
shoot shot shot ยิง
show showed showed, shown แสดง
shrink shrank shrunk หด
shut shut shut ปิด
sing sang sung ร้องเพลง
sink sank sunk จม
sit sat sat นั่ง
slay slew slain เข่นฆ่า
sleep slept slept หลับ
slide slid slid ลื่น, ไถล
sling slung slung แขวน, ห้อย
slit slit slit เฉือน
smell smelled, smelt smelled, smelt ดม, ส่งกลิ่น
smite smote smote, smitten เฆี่ยน, ตี
sow sowed sowed, sown หว่านพืช
speak spoke spoken พูด
speed speeded, sped speeded, sped เร่งความเร็ว
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled, spilt spilled, spilt ทำหก
spin spun spun ปั่น
spit spat, spit spat, spit บ้วนน้ำลาย
split split split แยกออกจากกัน
spread spread spread แผ่
spring sprang sprung กระโดด
stand stood stood ยืน
steal stole stolen ขโมย
stick stuck stuck ทิ่ม, แทง
sting stung stung (ผึ้ง) ต่อย
stink stank stunk เหม็น
stride strode stridden เดินก้าวยาวๆ
strike struck struck, stricken ตี
string strung strung ขึ้นสาย, ร้อย (ลูกปัด)
strive strove striven ต่อสู้, ฝ่าฟัน
swear swore sworn สาบาน
sweep swept swept กวาด
swell swelled swelled, swollen บวม
swim swam swum ว่ายน้ำ
swing swang swung แกว่ง
take took taken นำไป
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก
tell told told บอก
think thought thought คิด
thrive thrived thrived เติบโต
throw threw thrown ขว้าง
thrust thrust thrust แรงผลักดัน
tread trod trod, trodden เหยียบ
understand understood understood เข้าใจ
uphold upheld upheld ส่งเสริม, ค้ำชู
upset upset upset เสียใจ
wake waked, woke waked, woken ตื่น
wear wore worn สวม
weave weaved, wove weaved, woven ทอ, สาน (ผ้า)
wed wedded wedded, wed แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
win won won ชนะ
wind wound wound ไขลาน
withdraw withdrew withdrawn ถอน
withhold withheld withheld ระงับ
withstand withstood withstood ต้านทาน
wring wrung wrung บิด, บีบ
write wrote written เขียน

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress