ข้อสอบ GAT1 มีนาคม 2553

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – พระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม

ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา คนไทยทุกคนล้วนมีความปิติยินดีเป็นที่สุดที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น ดิฉันเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนมุ่งหวังให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงสบายพระราชหฤทัย และทรงมีความสุข จึงอยากให้พวกเราน้อมนำพระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพินิจพิจารณา และน้อมรับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลถวายพระพรเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบดังนี้

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดีโดยประการต่างๆ ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน”

หากคนไทยน้อมนาพระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพิจารณาไตร่ตรองจะพบว่า พระราชดำรัสมีใจความสำคัญอยู่สองประการ ประการแรกคือ สิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงมีความสุขสวัสดีตามคำกราบบังคมทูลถวายพระพร ส่วนใจความสำคัญประการที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเราทุกคนคือ สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติ

สำหรับสิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงมีความสุขได้แก่การที่บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง และบ้านเมืองเป็นปกติสุข ส่วนสิ่งที่ทรงขอให้คนไทยปฏิบัติก็คือ ทรงขอให้ตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ด้วยสติรู้ตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด ด้วยความสุจริตจริงใจ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

หากประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจ ด้วยสติ ปัญญา โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวข้างต้น ย่อมยังผลให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและมีความเจริญมั่นคงอย่างแน่นอน

ดิฉันเห็นว่า สิ่งที่จะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสุขทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นย่อมอำนวยความสุขให้แก่คนไทยอย่างทั่วหน้าเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ทรงขอให้พวกเราปฏิบัติอันเป็นสิ่งที่ทรงปฏิบัติมาแล้วอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงมิใช่การปฏิบัติเพื่อความสุขของพระองค์เท่านั้น แต่เพื่อความสุขของพสกนิกรของพระองค์นั่นเอง นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่องพระมหากษัตริย์พระองค์นี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 บ้านเมืองเป็นปกติสุข
02 บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง
03 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจ
04 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด
05 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
06 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
07 พระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม
08 สิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงมีความสุข
09 สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติ

บทความที่ 2 – ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับโครงการ 76 โครงการ มูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาทที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คดีนี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และประชาชนชาวมาบตาพุดฟ้องหน่วยงานของรัฐและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม 8 รายว่าร่วมกันออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งให้องค์กรอิสระให้ความเห็นก่อน องค์กรอิสระดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

แต่ภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 8 ยังคงรับเรื่องพิจารณา หรืออนุมัติ อนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยเมื่อถึงปี พ.ศ. 2552 มีโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญถึงกว่า 76 โครงการ เช่น โครงการแยกก๊าซธรรมชาติ และโครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ของเครือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ของเครือปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น

ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม จำนวน 76 โครงการ ที่กำลังดำเนินการในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอบ้านฉาง และใกล้เคียงจังหวัดระยอง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลจะมีคำพิพากษา

ศาลพิเคราะห์ว่า จากคำชี้แจงของผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 รวมทั้งการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่า โครงการต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจริง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน

ด้วยเหตุผลสองประการคือ โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน และที่สำคัญคือมีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่ทำตามข้อยกเว้นก่อนดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งได้แก่ ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน ไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ให้องค์กรอิสระให้ความเห็นก่อนมีการดำเนินโครงการด้วย ศาลจึงมีคำสั่งให้ระงับโครงการไว้เป็นการชั่วคราว คำสั่งนี้จึงยังผลให้โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งครอบคลุมโครงการแยกก๊าซธรรมชาติ โครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ดังกล่าวข้างต้นถูกยับยั้งไว้ทั้งหมด

นี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องตระหนักและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
10 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
11 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
12 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน
13 โครงการแยกก๊าซธรรมชาติ
14 ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
16 ด้านสุขภาพ
17 ไม่ทำตามข้อยกเว้นก่อนดำเนินการ
18 ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน
19 ไม่ให้องค์กรอิสระให้ความเห็นก่อน
20 ศาลจึงมีคำสั่งให้ระงับโครงการ

เฉลย

บทความที่ 1 – พระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 บ้านเมืองเป็นปกติสุข 99H
02 บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง 99H
03 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจ 01A 02A
04 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด 01A 02A
05 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 01A 02A
06 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง 01A 02A
07 พระราชดำรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 08D 09D
08 สิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงมีความสุข 01D 02D
09 สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติ 03D 04D 05D 06D

บทความที่ 2 – ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
10 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 14D 15D 16D 20A
11 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 10A 12D 13D 17D
12 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน 99H
13 โครงการแยกก๊าซธรรมชาติ 99H
14 ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 99H
15 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 99H
16 ด้านสุขภาพ 99H
17 ไม่ทำตามข้อยกเว้นก่อนดำเนินการ 18D 19D 20A
18 ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน 99H
19 ไม่ให้องค์กรอิสระให้ความเห็นก่อน 99H
20 ศาลจึงมีคำสั่งให้ระงับโครงการ 11F 12F 13F

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress