ข้อสอบ GAT1 ตุลาคม 2554

ข้อสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT1)

คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

บทความที่ 1 – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย

หลายคนคงไม่รู้ว่าอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations ตัวย่อคือ ASEAN) มีบทบาทมากน้อยเพียงใดต่อไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาสมาชิกสิบประเทศ อาเซียนมีผลต่อเราหลายด้าน ที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็คือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามข้อตกลงนี้ไทยต้องยกเลิกโควตาสินค้าเกษตร 23 รายการและลดภาษีเป็น 0% เช่น น้ำนมดิบ กระเทียม พริกไทย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันถั่วเหลือง และบางรายการลดภาษีเป็น 5% เช่น เมล็ดกาแฟ มันฝรั่ง เนื้อมะพร้าวแห้ง โชคดีที่เมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏว่าในภาพรวมไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากขึ้น แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะใจเย็นอยู่ไม่ได้เพราะประชาคมอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้น ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ประชาคมที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อเราทั้งผลทางด้านบวกและผลทางด้านลบมากที่สุดก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะมีข้อตกลงที่เรียกว่าความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Asean Trade in Goods Agreement – ATIGA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อให้ประสบผลในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในอาเซียนซึ่งเป็นหลักการหนึ่งในการรวมตัวเพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อให้มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในเชิงลึกยิ่งขึ้น” การยกเลิกภาษีหรือโควตาสินค้าต่างๆ ตามข้อตกลง AFTA ดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง

ดังนั้นเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าขาย การลงทุน และการประกอบธุรกิจต่างๆ จะเปิดกว้างในหมู่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ สินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้น และคนไทยจะสามารถไปลงทุนทำธุรกิจหรือไปทำงานได้ในประเทศสมาชิกทุกประเทศ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งสองประการนี้คือผลทางด้านบวกที่เห็นได้ชัดจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยังมีผลด้านบวกอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้

เมื่อมีผลทางด้านบวกก็มักจะมีผลทางด้านลบด้วย ประการแรกคือประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรีเช่นกัน ซึ่งจะทาให้ความหวังของเราที่จะมีตลาดสินค้าส่งออกใหญ่ขึ้นไม่เป็นไปตามคาด เพราะสินค้าออกของเรามีคู่แข่งสำคัญหลายรายการ เช่น ข้าว คู่แข่งก็คือเวียดนามและพม่า ยางพาราก็มีมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่ง แม้แต่ตลาดข้าวในประเทศก็อาจถูกโจมตีด้วยข้าวจากประเทศอื่นที่มาราคาถูกกว่าแต่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ผลลบอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนชาติอื่นก็ไปทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน ทำให้ความหวังที่ว่าโอกาสในการประกอบอาชีพของเราจะเพิ่มขึ้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ แม้แต่งานดีๆในบ้านเราก็อาจถูกคนชาติอื่นในอาเซียนเข้ามาแย่งงาน

อีกไม่นานก็จะถึงปี พ.ศ. 2558 ในเวลาที่เหลืออีกเพียง 3-4 ปี เราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นผลในด้านดีทั้งสองอย่างก็จะเจออุปสรรคขัดขวางดังกล่าวข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนจะเตรียมความพร้อมกันอย่างไรคงต้องพูดกันยืดยาว จึงขอยกไปว่ากันในบทความที่ 2

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 คนอื่นก็ไปทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน
02 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
03 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
04 ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
05 ประชาคมอาเซียน
06 ประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรี
07 ผลทางด้านบวก
08 ผลทางด้านลบ
09 สินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้น
10 โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้น

บทความที่ 2 – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย

ดังที่กล่าวในบทความที่ 1 ว่า เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ไทยน่าจะได้ประโยชน์หลายๆ ด้าน ที่สำคัญคือตลาดสินค้าส่งออกของเราจะเพิ่มขึ้น และคนของเราจะมีลู่ทางประกอบอาชีพกว้างขวางขึ้นเพราะสามารถไปลงทุนทำธุรกิจหรือไปทำงานได้ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ประโยชน์หรือผลทางด้านบวกเกิดขึ้นได้เต็มที่ เรามีสิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนากันอย่างจริงจังหลายอย่าง ที่จริงเรื่องนี้มีหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้พูดกันมานานพอควร แต่คนของเรายังไม่ค่อยตื่นตัวกันนัก แม้ขณะนี้ดูเหมือนจะสายเกินไป เพราะอีกเพียง 3-4 ปีก็จะเข้า พ.ศ.2558 แล้ว แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ถ้าพิจารณาจากผลทางด้านบวกดังกล่าวข้างต้นก็คงระบุได้เลยว่า สิ่งที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกันคือ สินค้าส่งออก และความรู้ความสามารถของคนไทย สินค้าออกของเราจะต้องเป็นเช่นไรจึงจะแข่งขันกับสินค้าชาติอื่นได้ คำตอบก็คือต้องคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ สินค้าออกของเราหลายรายการมีคู่แข่งที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เราต้องพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และหามาตรการลดต้นทุนทุกๆขั้นตอนให้สินค้าของเรามีต้นทุนต่ำ เช่นข้าว ต้องปรับปรุงตั้งแต่เรื่องการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่แต่และแห่ง การปลูก การเก็บเกี่ยว การสีข้าว หาทางลดราคาเมล็ดพันธุ์ ราคาปุ๋ย ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และลดต้นทุนการขนส่ง ถ้าการผลิตสินค้าแต่ละอย่างดำเนินการในลักษณะนี้ สินค้าส่งออกของเราต้องแข่งขันได้อย่างแน่นอน

สำหรับเรื่องความรู้ความสามารถของคนไทยนั้น ก็ต้องพิจารณาว่าเราต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างจึงจะแข่งขันกับคนชาติอื่นได้ ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นๆ และหากสามารถใช้ภาษาของคนในประเทศกลุ่มอาเซียนได้อีก 1-2 ภาษาก็จะยิ่งได้เปรียบ ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการก็สำคัญ เพราะหากเราจะประกอบธุรกิจของเราเองก็ต้องมีทักษะเหล่านี้ ที่จริงเรื่องความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นสาหรับยุคที่โลกมีการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Areas – FTA) มากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีผู้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และรวบรวมไว้เป็น “ทักษะและความรู้สาหรับยุคศตวรรษที่ 21” (Twenty First Century Skills and Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่คนไทยจำเป็นต้องมีเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนเช่นกัน อาทิ ความรู้ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้เรื่องเศรษฐกิจและการเงิน ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกัน ฯลฯ ด้วยทักษะต่างๆเหล่านี้ของคนไทยและด้วยคุณภาพและต้นทุนของสินค้าออกของไทยที่นอกเหนือจากจะมีคุณภาพสูงยังมีต้นทุนต่ำอีกด้วย จะทำให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได้ และทำให้ไทยยืนอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างาม

ที่กล่าวมาเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเร่งกระทำ สาหรับนักเรียนและนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสาคัญของชาติยิ่งต้องตระหนักในเรื่องนี้ และเร่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทักษะเหล่านี้จะหวังพึ่งการเรียนในห้องเรียนแต่อย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่าเสียเวลากับเกมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือให้มากนัก ต้องแบ่งเวลาให้เป็น ไม่เช่นนั้นจะเสียใจภายหลัง

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 ความรู้ความสามารถของคนไทย
12 คุณภาพสูง
13 ต้นทุนต่ำ
14 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 ทักษะในการบริหารจัดการ
16 ทักษะภาษาอังกฤษ
17 ไทยยืนอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างาม
18 ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได้
19 สิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา
20 สินค้าส่งออก

เฉลย

บทความที่ 1 – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
01 คนอื่นก็ไปทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน 10F
02 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 99H
03 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 07A 08A
04 ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 99H
05 ประชาคมอาเซียน 02D 03D 04D
06 ประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรี 09F
07 ผลทางด้านบวก 09D 10D
08 ผลทางด้านลบ 01D 06D
09 สินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้น 99H
10 โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้น 99H

บทความที่ 2 – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย

เลขกำกับ ข้อความที่กำหนด ที่ว่างสำหรับร่างรหัสคำตอบ
11 ความรู้ความสามารถของคนไทย 14D 15D 16D
12 คุณภาพสูง 17A 18A
13 ต้นทุนต่ำ 17A 18A
14 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17A 18A
15 ทักษะในการบริหารจัดการ 17A 18A
16 ทักษะภาษาอังกฤษ 17A 18A
17 ไทยยืนอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างาม 99H
18 ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนได้ 99H
19 สิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา 11D 20D
20 สินค้าส่งออก 12D 13D

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress