แบบจำลองอะตอม

ปี รูปภาพ ลักษณะ
พ.ศ. 2346
(ค.ศ. 1803)
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
Dalton's atomic model
 1. อะตอม คืออนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ มีลักษณะเป็นทรงกลม ไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำให้สูญหายไปได้
 2. อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ หรือทำลายได้
 3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีคุณสมบัติเหมือนกัน และอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน จะมีสมบัติต่างกัน
 4. เมื่ออะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกัน จะเกิดเป็นสารประกอบ
พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897)
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
Thompson's atomic model
 1. อะตอมเป็นรูปทรงกลม ประกอบด้วย เนื้ออะตอมซึ่งมีประจุบวก และอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอย่างสม่ำเสมอ
 2. อะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะมีจำนวนประจุบวกเท่ากับจำนวนประจุลบ
พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
แบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
Rutherford's atomic model
 1. ภายในอะตอมเป็นพื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่
 2. อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากอยู่ภายในและมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก
 3. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียส และเคลื่อนที่เป็นบริเวณกว้าง
พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
แบบจำลองอะตอมของนีลส์โบร์
Bohr's atomic model
 1. อะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวง แต่ละวงมีระดับพลังงานเฉพาะตัว
 2. ขนาดวงโคจรของอิเล็กตรอนนั้นจะสัมพันธ์กับระดับพลังงาน
  • ที่ระดับพลังงานต่ำ วงโคจรจะมีขนาดเล็ก และอยู่ใกล้กับนิวเคลียส
  • เมื่อระดับพลังงานเพิ่มขึ้น วงโคจรจะมีขนาดใหญ่ขึ้น และอยู่ห่างจากนิวเคลียสมากขึ้น
 3. อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ข้ามจากระดับพลังงานหนึ่งไปยังระดับพลังงานหนึ่งได้ เมื่อมีได้รับหรือสูญเสียพลังงาน
พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
Current atomic model
อะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสทั่วทั้งอะตอมในลักษณะกลุ่มหมอก โดยไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้

Leave a Reply

Thumbnails managed by ThumbPress