Tag: Biology

แนวข้อสอบ ชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

การทำให้วัฏจักรของคัลวินดำเนินไป 1 รอบ (หรือเทียบได้เท่ากับการตรึง 1 โมเลกุล) ใช้พลังงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3 NADPH + 3 ATP 3 NADPH + 2 ATP 2 NADPH + 3 ATP 12 ATP ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในอนาคต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 …