Tag: PAT3

ข้อสอบ PAT3 กรกฎาคม 2552

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ 300 คะแนน เหรียญถูกกลิ้งไปบนพื้นที่มีความฝืดอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีการไถล ตามรูป ทิศทางของแรงเสียดทานที่พื้นจะไปในทิศทางใด ไปทางซ้าย ไปทางขวา ไม่มีแรงเสียดทาน ไม่มีข้อมูลพอที่จะเแก้ปัญหาได้ โรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงประเภทใดที่ปล่อยมลภาวะทางอากาศในระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ในกลไกลูกสูบตามรูป การเคลื่อนที่แบบเลื่อนไหลได้แก่ ข้อเหวี่ยง OB ก้านสูบ AB ลูกสูบ A …

ข้อสอบ PAT3 ตุลาคม 2559

กำหนดค่าคงที่ ตอนที่ 1 แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 60 ข้อ (ข้อ 1-60) ข้อละ 4 คะแนน กำหนดให้มวลแต่ละก้อนมีขนาด 5 kg แขวนด้วยเชือกดังรูป จงหาขนาดของแรงในเชือก BC ซึ่งอยู่ในแนวนอน 86.60 N 50.00 N 35.36 …