Author: admin

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์

กำหนดให้ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ จงหา เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ และ แล้วค่าของ เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ และ แล้ว เท่ากับเท่าใด กำหนดให้ แล้ว เท่ากับเท่าใด …

แนวข้อสอบกลางภาค คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง

มีค่าเท่ากับข้อใด ค่าของ เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า และ เป็นจำนวนจริงซึ่ง และ แล้วค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ เท่ากับข้อใด จัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์ตรงกับข้อใด ถ้า และ แล้ว ตรงกับข้อใด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง เมตร และด้านยาว เมตร จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ ค่าของ …

โจทย์คลื่นกล

คลื่นน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 24 เมตรต่อวินาที ปรากฏว่าจุดบนคลื่นที่มีเฟสต่างกัน 45 องศา อยู่ห่างกัน 10 เซนติเมตร จงหาความยาวและความถี่ของคลื่นน้ำนี้ คลื่นมีความถี่ 500 รอบต่อนาที อัตราเร็ว 300 เมตรต่อวินาที จุดบนคลื่นที่มีเฟสต่างกัน 36° จะอยู่ห่างกันเท่าใด ถ้าจุดสองจุดบนคลื่นซึ่งมีเฟสต่างกัน เรเดียน อยู่ห่างกัน 20 เมตร จงหาอัตราเร็วคลื่น ถ้าคลื่นขบวนนี้มีความถี่ 5 เฮิรตซ์ คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ …

โจทย์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ลูกเหล็กทรงกลมมวล 1 กรัม แกว่งแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีแอมพลิจูด 2 มิลลิเมตร ความเร่งที่จุดปลายของการแกว่งมีค่า เมตรต่อวินาที2 ก. จงหาความถี่ของการแกว่ง ข. จงหาความเร็วที่จุดสมดุล ค. จงหาความเร็วเมื่อวัตถุมีการกระจัด 1.2 มิลลิเมตร ง. จงเขียนสมการแสดงแรงที่กระทำต่อลูกเหล็กทรงกลมให้เป็นฟังก์ชั่นของตำแหน่ง และเวลา วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูด 2.00 เซนติเมตร ในแนวระดับ ความเร็วของวัตถุที่ตำแหน่งใดจากตำแหน่งสมดุลมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุด รถทดลองติดปลายลวดสปริงเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ด้วยแอมพลิจูด 15 เซนติเมตร …